Competency ตอนที่ 1 : Competency กับการเติบโตของธุรกิจ

Competency กับการเติบโตของธุรกิจ

 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ธุรกิจหรือองค์กรจะเติบโตและยั่งยืนได้ ต้องอาศัยบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถ

ดังนั้น ถ้าองค์กรจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรคุณภาพ ต้องเริ่มต้นที่การพัฒนา Competency ครับ

Competency คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลที่สามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งผมนิยมเรียกว่า "ความสามารถ หรือขีดความสามารถ"

เริ่มแรกก็เลือกแหล่งที่จะวิเคราะห์และกำหนด Competency ซึ่งมีหลายช่องทาง อาทิเช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัฒนธรรม ค่านิยม เป้าหมาย (KPI) หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description : JD) กระบวนการทำงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instructor : WI) เป็นต้น

จากนั้นก็วิเคราะห์และกำหนด Competency ให้สอดคล้องกับแหล่ง Competency โดยเฉพาะยิ่งเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) และเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) และ JD ที่รับผิดชอบ 

แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Road Map : TRM) ตามสายงานของแต่ละตำแหน่งงาน เรียกได้ว่า ถ้ามี 20 ฝ่ายงาน ก็ต้องมี 20 Training Road Map เพราะแต่ละฝ่ายย่อมต้องมี Functional Competency แตกต่างกันครับ

แล้วค่อยพัฒนา Competency ของแต่ละบุคคลตาม Training Road Map ของแต่ละตำแหน่งงาน

แบบนี้ธุรกิจจะพัฒนาคนคุณภาพและเติบโตอย่างมั่นคงครับ

 

...หวังว่าประสบการณ์ของผมจะเป็นประโยชน์กันนะครับ


"พัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ"

Visitors: 285,532