สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร (Corporate Culture)  โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นตัวกำหนดให้บุคลากรรู้ว่าควรจะปฏิบัติงาน หรือประพฤติตนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า ช่วยหล่อหลอมให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจ ฮึกเหิม กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร  ด้วยเหตุนี้ องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (EQ) ควบคู่กับการบริหารจัดการ (IQ) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอยู่รอดขององค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และบุคลากรองค์กรของท่านร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

1)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ 

2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า

3)  สามารถกำหนดพฤติกรรมหลักที่พึงประสงค์ (Key Behavior) ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรมีจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานทุ่มเทด้วยจิตใจ เพื่อการเติบโตขององค์กรและตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

4)  สามารถจัดทำแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

5)  สามารถจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

 • ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร ?
 • ค่านิยมองค์กรกับวัฒนธรรมองค์กรเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
 • วัฒนธรรมองค์กรมีประโยชน์อย่างไร ?
 • วัฒนธรรมองค์กรมีคุณลักษณะอย่างไร ?
 • วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
 • ระดับของวัฒนธรรมองค์กร
 • 4 วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร

 

ส่วนที่  2  :  6 แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน

 • 6 แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน
 • ระดับของวัฒนธรรมองค์กร
 • ตัวอย่าง วัฒนธรรมองค์กร และการกำหนดลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
 • ตัวอย่าง แนวทางการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดพฤติกรรมหลักที่พึงประสงค์ (Key Behavior) ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการเชื่อมโยงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการจัดทำแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์
 • ตัวอย่าง พฤติกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมองค์กรในแต่ละสถานการณ์
 • ตัวอย่าง แนวทาง/กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์

 

ส่วนที่ 4  :  เทคนิคการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • หลักการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรค์กร
 • การติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ  

ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรทุกระดับ

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. 

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)  

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,126