รุ่น 15 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Strategy : Engagement Module 1) : 29 ตุลาคม 2563

ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) เป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ หากบุคลากรในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรแล้วสิ่งที่องค์กรจะได้มากกว่างานก็คือ “หัวใจของคนทำงาน” เพราะเขาจะทุ่มเทอุทิศเวลาเพื่อองค์กร รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตให้กับธุรกิจให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ โดยกระตุ้นให้เขาอยากอยู่อยากทำงาน ไม่คิดจะย้ายไปทำงานที่อื่น ช่วยลดอัตราการลาออกและการขาดงานได้  ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็หันมาให้ความสนใจในการสร้างและพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กร

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษาที่ทำจริงมากับมือ ที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่าน มีใจรักและผูกพันต่อองค์กร อยากอยู่อยากทำงานให้ตนองประสบความสำเร็จ และธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้า 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :  

 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และเทคนิคในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงการสร้างความผูกพันที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงาน 
 4. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสร้างหรือทำลายความผูกพันต่อองค์กรด้วย  Employee Engagement Dialog ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถกำหนดกลยุทธ์เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่ช่วยลดอัตราการลาออกได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจ
 6. เสริมสร้างเทคนิคในการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Action Plan)ฯ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”  ให้เหมาะสมกับองค์กรได้

หัวข้อเนื้อหาสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  แนวคิดการสร้างความผูกพันต่อองค์กรกับความสำเร็จของธุรกิจ (Employee Engagement Concept)

 • Case Study เรื่องเล่าจากเหตุการณ์วิกฤตการทำงาน
 • สัญญาณความไม่ผูกพันต่อองค์กร
 • แนวคิดการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่  2  :  สร้างความผูกพันแล้วพนักงาน ฝ่ายงาน องค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

 • สร้างความผูกพันต่อองค์กร แล้วธุรกิจจะได้ประโยชน์ใดบ้างหนอ ?
 • ความสัมพันธ์ของการสร้างความผูกพันกับเป้าหมายองค์กร (Employee Engagement VS Corporate KPIs)
 • ลักษณะของบุคลากรที่มีความสุขในการทำงาน

ส่วนที่  3  :  โครงร่างของระบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Framework)

 • แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กรแบบ “Remember-Understand-Copy-Create” 
 • โครงร่างของระบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Framework)

ส่วนที่  4  :  กระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Process)

 • กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง

ส่วนที่  5  :  จุดเริ่มต้นของการสร้างความผูกพันต่องค์กร ด้วยสรรหาและคัดเลือก “คนดี มีความสามารถ” เข้าร่วมงานกับองค์กร (Recruitment & Selection)

 • ความผูกพันต่อองค์กรเริ่มต้นด้วย...การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ภาพรวมของ...กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ส่วนที่  6  : ปลดล็อค Engagement Survey Employee ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากอยู่และอยากไปจากองค์กร ด้วย Employee Engagement Dialog

 • ปลดล็อค Employee Engagement Survey ด้วย Employee Engagement Dialog เครื่องมือในการวิเคราะห์หาปัจจัยความผูกพันในองค์กรยุคใหม่
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทำให้พนักงานอยากอยู่อยากทำกับองค์กรด้วย Employee Engagement Dialog
 • Workshop 2: ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาปัจจัยที่ผลักดันพนักงานให้อยากไปจากองค์กรด้วย Employee  Engagement  Dialog 

ส่วนที่  7  :  กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Strategy) เพื่อดึงดูดใจพนักงานและลดอัตราการลาออก

 • แนวทางการนำผลจากการวิเคราะห์ Employee Engagement Dialog มากำหนดกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Strategy)

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการนำผลจากการวิเคราะห์ Employee Engagement Dialog มาจัดทำ Employee Engagement Action Plan แบบ “สุข-สร้าง-ได้”

 • แนวทางการนำผลจากการวิเคราะห์Employee Engagement Dialog มาจัดทำ Employee Engagement Action Plan แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กรด้วย PDCA(Easy Employee  Engagement  Plan) 
 • Workshop 3  : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนงานสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร (Engagement Action Plan) แบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” จากข้อมูล Employee Engagement Dialog
 • ตัวอย่างแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร 

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการใช้ 5 เครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Tools)

 • ความสัมพันธ์ของเครื่องมือทั้ง 5 ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 1 การสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building)
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 2 กิจกรรม Happy Workplace (HP8) แบบ“สุข-สร้าง-ได้”
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 3 ปลูกจิตสำนึกของผู้ให้และแบ่งปันด้วย Corporate Social Responsibility (CSR)
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 4 การบำบัดทุกข์-บำรุงสุข เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร
 • เทคนิคการใช้เครื่องมือที่ 5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD System) ที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร  
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติในการปรับใช้เครื่องมือสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ผู้ที่ควรเข้ารับการสัมมนา :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ และผู้สนใจทั่วไป  

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • ประสบการณ์ด้าน Employee Engagement มากกว่า 12 ปี 

วันสัมมนา :  

29  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

สถานที่สัมมนา :  

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,170