รุ่น 15 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ (Employee Engagement Strategy for Business Success) : 27 เมษายน 2563

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์กว่า 30 ปี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • อาจารย์พิเศษ MBA และ MPA มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
 • ประสบการณ์ด้าน Employee Engagement 12 ปี

 

วันสัมมนา : 

27 เมษายน 2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

  

สถานที่สัมมนา : 

อไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

 

หลักการและเหตุผล :

ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากรในช่วงวิกฤตชีวิตการทำงานที่สหภาพแรงงานกว่า 800 ชีวิตเตรียมล่ารายชื่อขับไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พนักงานจะไม่ให้ความร่วมมือในการทำงาน มีการปล่อยข่าวจะหยุดประท้วงจนวุ่นวาย พนักงานไม่ไว้วางใจบริษัท หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้บริหาร จนถึงขั้นเจ้าของกิจการไม่มั่นใจในการผลิต  CEO ถึงขั้นออกปากว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตไปข้ามจังหวัดไปอีกสาขาหนึ่ง 

ถ้าท่านและองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์เหล่านี้ แต่ธุรกิจยังต้องก้าวเดินไปข้างหน้า เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ  ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร? 

หลักสูตรนี้มีคำตอบกึ่งสูตรสำเร็จที่จะช่วยท่านสามารถสร้างความผูกพันในองค์กรได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องจ้างที่ปรึกษา  ที่วิทยากรสามารถพลิกสถานการณ์มาล้อมรั้วหัวใจพนักงานสร้างความผูกพันพนักงานได้ภายใน 3 เดือน และ Output ด้าน Productivity เพิ่มขึ้น Complain ลดลง Turn Over ลดลง ดัชนีความสุขของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นภายใน 6 เดือน

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคของการสร้างความผูกพันในองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนและแผนงานการสร้างความผูกพันในองค์กร
 3. สามารถค้นหาเหตุผลที่บุคลากรอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร และเหตุผลที่พนักงานอยากไปจากองค์กร
 4. สามารถสร้างความผูกพันในองค์กรแบบง่ายๆ ได้ด้วยตนเองภายหลังการสัมมนา

  

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : แนวคิดและความหมายของการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 • Case Study เรื่องเล่าจากเหตุการณ์วิกฤตความผูกพันต่อองค์กร
 • อาการของปัญหาความไม่ผูกพันต่อองค์กร
 • แนวคิดในการบริหารความสุขความผูกพันต่อองค์กร
 • ลักษณะของคนที่มีความสุขในการทำงาน

 

ส่วนที่ 2 : สร้างความผูกพันแล้ว...บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

 • สร้างความผูกพันในองค์กร แล้วเราจะได้อะไร ?
 • ห่วงโซ่แห่งความสุข (Happy Chain)
 • 4 มิติ กับ การวัดผลการดำเนินงานองค์กร

 

ส่วนที่ 3 : Employee Engagement Management Framework สร้างได้ด้วยตนเอง

 • พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับการทำงาน
 • ความสุข และความผูกพัน ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
 • Employee Engagement Management Framework

 

ส่วนที่ 4 : 5 เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

 • เครื่องมือที่ 1 การสร้างความผูกพันและการทำงานเป็นทีม (Engagement Team Building)
 • เครื่องมือที่ 2 กิจกรรมสร้างความสุข (Happy Workplace)
 • เครื่องมือที่ 3 สร้างจิตของผู้ให้ด้วย Corporate Social Responsibility (CSR) การบำบัดทุกข์บำรุงสุข
 • เครื่องมือที่ 4 Employee Relations Management System
 • เครื่องมือที่ 5 HRM & HRD System
 • Workshop 1 : How to implementation ?

 

ส่วนที่ 5 : กระบวนการสร้างความผูกพันในองค์กร

 • ขั้นตอนในการสร้างความผูกพันในองค์กรที่ทำได้ด้วยตนเอง
 • การสำรวจความผูกพันในองค์กร โดยไม่ต้องทำ Employee Engagement Survey
 • Workshop 2 : การตรวจจับสัญญาณความผูกพันในองค์กรด้วย Employee Engagement Visual Awakening

 

ส่วนที่ 6 : การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร “สุข-สร้าง-ได้”

 • แนวทางในน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร
 •  Happy Employee Engagement Management System
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กรด้วย PDCA(Easy Employee  Engagement  Plan)
 • Workshop 3  : การน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร
 • ตัวอย่างแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร

 

ส่วนที่ 7 : การสำรวจความผูกพันในองค์กรแบบง่าย ๆ

 • สำรวจความผูกพัน...ไปทำไมกัน ???
 • การล้อมรั้วหัวใจของพนักงานกับผลลัพธ์ทางธุรกิจขององค์กร
 • ตัวอย่างแบบสำรวจความผูกพันในองค์กรแบบง่ายๆ (Employee Engagement Survey)
 • การตรวจจับสัญญาณความไม่ผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Signal)

 

วิธีและรูปแบบการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  และการยกตัวอย่างประสบการณ์ ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

ผู้ที่ควรเข้ารับการสัมมนา :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ และผู้สนใจทั่วไป 

 

รูปแบบการอบรม : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที 

o  การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท  (พิเศษเพียง 3,500 บาท เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ) 

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                          บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร           มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา 
  หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด   

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110  

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ 

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 129,125