เทคนิคการออกแบบและกำหนด OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 8 (Effective Objective and Key Results) : 8 เมษายน 2566

เรียนรู้ OKRs (Objective & Key Results) ครบจบภายในวันเดียว      ในการ Implement และแก้ไขปัญหา OKRs ที่เจอในภาคปฏิบัติ อาทิเช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKRs
 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKRs (Objective & Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators) 
 • ออกแบบและกำหนด OKRs แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร
 • ออกแบบและกำหนด Key Results แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective
 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKRs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKRs ได้อย่างไร
 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKRs ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
 • ถ้าองค์กรมี KPI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 จะแปลงไปเป็น OKRs   ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จะทำอย่างไร ?
 • ไม่รู้วิธีการและเทคนิคเชื่อมโยง OKRs สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้กระชับ เข้าใจง่าย และมี Workshop ฝึกปฏิบัติที่นำไปปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม”  

 

วัถตุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการนำ OKRs (Objective and Key Results) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้
 2. สามารถอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง KPIs (Key Performance Indicators) และ OKRs ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม
 3. สามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective และ OKRs ขององค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. สามารถแปลง KPIs ที่องค์กรมีอยู่ให้เป็น OKRs ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. สามารถกำหนด Strategy หรือ Initiative ให้สอดคล้องกับ OKRs ในการดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ได้
 6. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ OKRs ขององค์กรและผู้บริหารได้ 

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKRs (OKRs Introduction)

 • ความหมายของ OKRs
 • Concept ของ OKRs
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPIs กับ OKRs
 • ความเชื่อมโยงของ OKRs กับ Performance Management System (PMS)
 • 5 ระดับของ OKRs : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs 

ส่วนที่ 2 : แนวปฏิบัติในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs Alignment )
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ในการกำหนด Objective และ Key Results 
 • ขั้นตอนการนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร (OKRs Process) 

ส่วนที่ 3 : วิธีการ และเทคนิคการกำหนด OKRs (OKRs Techniques)

 • แนวทางการกำหนด Objective ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการกำหนด Key Results ด้วยหลักการ SMART Goal Setting 
 • แนวทางการกำหนด Key Results ให้สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ตัวอย่าง : Department's / Section's OKR
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs  (Step 1 : Objective & Step 2 : Key Results) 

ส่วนที่ 4 : ถ้าองค์กรมี KPIs อยู่ จำเป็นต้องยกเลิก แล้วใช้ OKRs แทนหรือไม่ ?

 • แนวทางการพัฒนาต่อยอด KPIs ให้กลายเป็น OKRs
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ KPIs ให้กลายเป็น “OKRs” 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวคิดริเริ่มการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs (Strategy or Initiative link to OKRs) 

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวคิดริเริ่มการทำงานให้สอดคล้องกับ OKRs 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ OKRs
 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKRs ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (OKRs Performance Agreement) 

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs 

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)
 • เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKRs และ Competency ที่สอดคล้องกับ OKRs องค์กร
 • แนวทางการนำ OKRs ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKRs) 
 • ตัวอย่าง : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs ที่สอดคล้องกับ Objective และ Company’s OKR 

ส่วนที่ 7 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดทำ OKRs 

 • Mindset ของ CEO และพนักงานในการจัดทำ OKRs
 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR) 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  แบบ Adult Learning 
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ และนำเสนอ
 • การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย    

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  8  วันที่  8  เมษายน  2566  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 243,805