เทคนิคการออกแบบและกำหนด OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 9 (Effective Objective and Key Results) : 20 เมษายน 2567

เรียนรู้ OKRs (Objective & Key Results) ครบจบภายในวันเดียว      ในการ Implement และแก้ไขปัญหา OKRs ที่เจอในภาคปฏิบัติ อาทิเช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKRs
 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKRs (Objective & Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators) 
 • ออกแบบและกำหนด OKRs แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร
 • ออกแบบและกำหนด Key Results แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective
 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKRs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKRs ได้อย่างไร
 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKRs ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
 • ถ้าองค์กรมี KPI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 จะแปลงไปเป็น OKRs   ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จะทำอย่างไร ?
 • ไม่รู้วิธีการและเทคนิคเชื่อมโยง OKRs สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้กระชับ เข้าใจง่าย และมี Workshop ฝึกปฏิบัติที่นำไปปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม”  

 

วัถตุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบาย หลักการ แนวคิด ขั้นตอน และวิธีการนำ OKRs (Objective and Key Results) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้
 2. สามารถอธิบายความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง KPIs (Key Performance Indicators) และ OKRs ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม
 3. สามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective และ OKRs ขององค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 4. สามารถแปลง KPIs ที่องค์กรมีอยู่ให้เป็น OKRs ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. สามารถกำหนด Initiative ให้สอดคล้องกับ OKRs ในการดำเนินงานให้บรรลุผลลัพธ์ได้
 6. เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKRs ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (OKRs Performance Agreement)
 7. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ OKRs ขององค์กรและผู้บริหารได้ 

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKRs (OKRs Introduction)

 • ความหมายของ OKRs
 • Concept ของ OKRs
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPIs กับ OKRs
 • 5 ระดับของ OKRs : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs 

ส่วนที่ 2 : แนวปฏิบัติในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร (Guidelines for setting OKRs)

 • การทบทวนวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs Alignment )
 • ขั้นตอนการนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร (OKRs Process) 

ส่วนที่ 3 : การกำหนด Objective และ Key Results (Setting OKRs)

 • แนวทางการกำหนด Objective ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการกำหนด Objective ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • เทคนิคการกำหนด Key Results ด้วยหลักการ SMART Goal Setting 
 • แนวทางการกำหนด Key Results ให้สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ตัวอย่าง : Department’s / Section’s OKRs
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs  (Step 1 : Objective & Step 2 : Key Results) 

ส่วนที่ 4 : การต่อยอดพัฒนา KPIs ให้เป็น OKRs (Developing KPIs into OKRs)

 • แนวทางการต่อยอดพัฒนา KPIs ให้เป็น OKRs
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ Balance Scorecard (BSC) ในการกำหนด Objective และ Key Results ต่อยอด KPIs ให้เป็น OKRs
 • ตัวอย่าง : การกำหนด/ทบทวน Department’s OKRs หรือ Section’s OKRs แบบ SMART Goal ด้วย BSC ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Company’s OKRs)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติประยุกต์ KPIs ให้เป็น “OKRs” 

ส่วนที่ 5 : การกำหนด Initiative ในการขับเคลื่อน OKRs (Initiative Setting)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ หรือแนวคิดริเริ่มการทำงานให้สอดคล้องกับ OKRs 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ OKRs
 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan

ส่วนที่  6  :  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKRs ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (OKRs Performance Agreement)

 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKRs ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (OKRs Performance Agreement)

ส่วนที่ 7 : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs (Performance Appraisal with OKRs)

 • การเชื่อมโยง OKRs กับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)
 • เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKRs และ Competency ที่สอดคล้องกับ OKRs องค์กร
 • แนวทางการนำ OKRs ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKRs) 
 • ตัวอย่าง : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs ที่สอดคล้องกับ Objective และ Company’s OKR 

ส่วนที่ 8 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร (Key success factors  of OKRs implement)

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร 
 • Mindset ของ CEO และพนักงานในการจัดทำ OKRs
 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR) 

วิธีการและรูปแบบการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  แบบ Adult Learning 
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ และนำเสนอ
 • การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย    

วันและเวลาสัมมนา :  

รุ่นที่  9  วันที่  20  เมษายน  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1)  3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

                ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2)  ลงทะเบียน 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระค่าลงทะเบียน

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,459