รุ่น 3 OKRs ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective Objective and Key Results) : 5 ตุลาคม 2563

เรียนรู้  Objective & Key Results (OKRs) ครบจบภายในวันเดียวเพื่อแก้ไขปัญหา OKRs ที่เจอในภาคปฏิบัติ อาทิเช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKRs
 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKRs (Objective & Key Results) กับ KPI (Key Performance Indicators) 
 • ออกแบบและกำหนด OKRs แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร
 • ออกแบบและกำหนด Key Results แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective
 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKRs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKRs ได้อย่างไร
 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKRs ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
 • ถ้าองค์กรมี KPI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 จะแปลงไปเป็น OKRs ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จะทำอย่างไร ?
 • ไม่รู้วิธีการและเทคนิคเชื่อมโยง OKRs สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้แบบกระชับ เข้าใจง่าย และมี Workshop ฝึกปฏิบัติที่นำไปปรับใช้ได้จริง”

  

วัถตุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการนำ OKRs (Objective and Key Results) มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ

2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) และ OKRs ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม

3. สามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective อย่างเป็นรูปธรรม

4. เสริมสร้างทักษะในการกำหนดกลยุทธ์หรือแนวคิดริเริ่มให้องค์กร/หน่วยงานบรรลุ OKRs ได้

5. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ OKRs ขององค์กรและผู้บริหารได้ 

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKRs (OKRs Introduction)

 • ความเป็นมาของ OKRs
 • ความหมาย และ Concept ของ OKRs
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPI แบบเดิม และ KPI ยุคใหม่ กับ OKRs
 • ความเชื่อมโยงของ OKRs กับ Performance Management System (PMS)
 • OKRs มีดีที่ตรงไหน ?
 • 5 ระดับของ OKRs : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs 

ส่วนที่ 2 : แนวปฏิบัติในการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs alignment )
 • องค์กรจะประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ที่มีมาใช้ในการกำหนด Objective และ Key Results ได้อย่างไร?
 • ขั้นตอนการนำ OKRs ไปใช้ในการบริหารคนและองค์กร (OKRs Process) 

ส่วนที่ 3 : วิธีและเทคนิคกำหนด OKRs (OKRs Techniques)

 • หลักการในการตั้ง Objective ที่ดี และ Objective ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร ?
 • เทคนิคในการกำหนด Key Results ด้วยหลักการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร ?
 • แนวทางการกำหนด Key Results ให้สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • กำหนด OKRs อย่างไรให้ชัดเจน และสามารถติดตามผลเป็นตัวเลขได้ ?
 • ตัวอย่าง : Department's / Section's OKR
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs  (Step 1 : Objective & Step 2 : Key Results) 

ส่วนที่ 4 : ถ้าองค์กรมี KPI อยู่จำเป็นต้องยกเลิก แล้วใช้ OKRs แทนหรือไม่ ?

 • แนวทางการปรับแต่ง KPI แบบยุคเก่าให้เป็น OKRs
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ KPI ให้กลายเป็น “OKRs” 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการกำหนดยุทธวิธีหรือแนวคิดริเริ่มการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs (Initiative or Tactics) 

 • แนวทางการกำหนดยุทธวิธี หรือแนวคิดริเริ่มการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ OKRs (Initiative or Tactics)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ OKRs
 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKRs ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (KPI Performance Agreement) 

ส่วนที่ 6 : ฉีกกฎ OKRs ถ้า OKRs ใช้บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ไม่ควรนำมาใช้ในการประเมินผล แล้วองค์กรจะผูก OKR sกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เหมาะสมดี ?

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)
 • เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKRs และ Competency ที่สอดคล้องกับ OKRs องค์กร
 • แนวทางการนำ OKRs ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKRs) 
 • ตัวอย่าง : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs ที่สอดคล้องกับ Objective และ Company’s OKR 

ส่วนที่ 7 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดทำ OKRs 

 • Mindset ของ CEO และพนักงานในการจัดทำ OKRs
 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR) 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ 
 • การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย    

วันและเวลาสัมมนา :  

วันที่  5  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม : 

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Hotline : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,407