รุ่น 2 OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective OKR) : 21 ธันวาคม 2562

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center 
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน จากประสบการณ์ HR กว่า 29 ปี 
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

  

วันสัมมนา : 

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม : 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

 

ทำไม OKR จึงเป็นที่สนใจ :

OKR เป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารองค์กรที่ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจาก Google กำหนด OKR แล้วมีส่วนผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก เช่น Facebook, Twitter หันมาใช้ OKR ในการขับเคลื่อนบริษัท

 

สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อ :

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการนำ OKR มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI และ OKR ได้อย่างชัดเจน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้ และสอดคล้องกับ Objective อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ แลเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการกำหนดผลลัพธ์ของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร

  

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKR (OKR Introduction)

 • ความหมายของ OKR
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPI แบบเดิม และ KPI ยุคใหม่ กับ OKR
 • ความเชื่อมโยงของ OKR กับ Performance Management System (PMS)
 • OKRs มีดีที่ตรงไหน ?
 • 5 ระดับของ OKR : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs

ส่วนที่ 2 : แนวทางปฏิบัติในการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs alignment )
 • หากมี Balance Score Card อยู่แต่ไม่อยากยกเลิกจะปรับใช้กำหนด Objective และ Key Results ได้อย่างไร ?
 • ขั้นตอนการนำ OKR มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร (OKR Process)

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการกำหนด OKR (OKR Techniques)

 • หลักการในการตั้ง Objective ที่ดี และ Objectives ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร
 • เทคนิคในการกำหนด Key Result ด้วยหลักการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร
 • กำหนด OKR อย่างไรให้ชัดเจน และสามารถติดตามผลเป็นตัวเลขได้ ?
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs

ส่วนที่ 4 : ถ้าองค์กรมี KPI อยู่จำเป็นต้องยกเลิก แล้วใช้ OKR แทนหรือไม่ ?

 • แนวทางการปรับแต่ง KPI แบบยุคเก่าให้เป็น OKR
 • Workshop 2 : การปรับแต่ง KPI ให้กลายเป็น OKR

ส่วนที่ 5 : แนวทางการกำหนดยุทธวิธีหรือแนวคิดริเริ่มการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ OKR (Initiative or Tactics)

ส่วนที่ 6 : ฉีกกฎ OKR ถ้า OKR ใช้บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ไม่ควรนำมาใช้ในการประเมินผล แล้วองค์กรจะผูก OKR กับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เหมาะสมดี ?

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)
 • แนวทางการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Appraisal)
 • แนวทางการนำ OKR ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKR)

ส่วนที่ 7 : เรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ OKR จาก Google

 • Mindset ของ CEO และพนักงาน
 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR)

 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ 
 • การตอบข้อซักถาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                         บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่ง Fax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • กรณีเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 122,244