รุ่น 3 OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Effective O่jective and Key Result) : 27 สิงหาคม 2563

Objective & Key Result (OKR) คือ การตั้งเป้าหมายของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยที่ทุกๆ Key Result ของทุกๆ คน สอดคล้องกับ Objective และสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร  หลังจากที่ปี 2008 Google ปล่อย Chrome ออกสู่ตลาด และกำหนด OKR ในส่วน Objective ว่าจะต้องสร้างบราวเซอร์ยุคใหม่ออกมาสู่ตลาด และส่วน Key Results ว่าใน 1 สัปดาห์จะต้องมีผู้ใช้งาน (active users) จำนวน 20 ล้านคน และมีบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของโลก เช่น Facebook, Twitter หันมาใช้ OKR ในการขับเคลื่อนธุรกิจ  ด้วยเหตุนี้ OKR จึงกลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือการบริหารองค์กรที่ได้รับความสนใจมาก แต่อาจอาจประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เช่น

 • บุคลากรที่มียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง OKR
 • ไม่สามารถแยกความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง OKR (Objective & Key Result) กับ KPI (Key Performance Indicators) 
 • ออกแบบและกำหนด OKR แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Vision และ Mission ขององค์กร
 • ออกแบบและกำหนด Key Result แต่ไม่เชื่อมโยงกับสอดล้องกับ Objective
 • ไม่รู้เทคนิคและวิธีออกแบบและกำหนด OKR ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • ไม่รู้จะกำหนดแนวคิดที่ทำให้องค์กรบรรลุ OKR ได้อย่างไร
 • ไม่รู้แนวทางในการนำ OKR ไปต่อยอดการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร
 • ถ้าองค์กรมี KPI ในระบบ ISO9001 / IATF16949 จะแปลงไปเป็น OKR ได้หรือไม่ ? ถ้าได้จะทำอย่างไร ?
 • ไม่รู้วิธีการและเทคนิคเชื่อมโยง OKR สู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมสถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะให้ช่วยองค์กรของท่านได้ “เรียนรู้แบบกระชับ เข้าใจง่าย และมี Workshop ฝึกปฏิบัติที่นำไปปรับใช้ได้จริง” 

 

  

 

วัถตุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการนำ OKR (Objective and Key Result) มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์การ

2. เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) และ OKR ได้อย่างชัดเจน และประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและคนตามได้บริบทที่เหมาะสม

3. สามารถกำหนด Key Results ที่ชัดเจนสามารถวัดผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับ Objective อย่างเป็นรูปธรรม

4. เสริมสร้างทักษะในการกำหนดกลยุทธ์หรือแนวคิดริเริ่มให้องค์กร/หน่วยงานบรรลุ OKR ได้

5. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอดในการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ OKR ขององค์กรและผู้บริหารได้

 

หัวข้อสำคัญการอบรม :

ส่วนที่ 1 : หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ OKR (OKR Introduction)

 • ความเป็นมาของ OKR
 • ความหมาย และ Concept ของ OKR
 • ความเหมือนและความต่างระหว่าง KPI แบบเดิม และ KPI ยุคใหม่ กับ OKR
 • ความเชื่อมโยงของ OKR กับ Performance Management System (PMS)
 • OKRs มีดีที่ตรงไหน ?
 • 5 ระดับของ OKR : Company’s OKRs, Department’s OKRs, Section’s OKRs, Team’s OKRs, Position’s OKRs

 

ส่วนที่ 2 : แนวปฏิบัติในการกำหนด OKR ให้สอดคล้องกับ Mission และ Vision ขององค์กร

 • การทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร (Review Objective and Key Results)
 • แนวทางการสื่อสาร OKRs ด้วย Strategic Mapping (OKRs alignment )
 • องค์กรจะประยุกต์ใช้ Balance Scorecard ที่มีมาใช้ในการกำหนด Objective และ Key Results ได้อย่างไร?
 • ขั้นตอนการนำ OKR ไปใช้ในการบริหารคนและองค์กร (OKR Process)

 

ส่วนที่ 3 : วิธีและเทคนิคกำหนด OKR (OKR Techniques)

 • หลักการในการตั้ง Objective ที่ดี และ Objectives ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร ?
 • เทคนิคในการกำหนด Key Result ด้วยหลักการ S.M.A.R.T. Goals และ Key Results ที่เหมาะสมควรมีจำนวนเท่าไร ?
 • แนวทางการกำหนด Key Result ให้สอดคล้องกับ Objective และสอดคล้องกันทั้งองค์กร
 • กำหนด OKR อย่างไรให้ชัดเจน และสามารถติดตามผลเป็นตัวเลขได้ ?
 • ตัวอย่าง : Department's / Section's OKR
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Department’s OKRs /Section’s OKRs  (Step 1 : Objective & Step 2 : Key Results)

 

ส่วนที่ 4 : ถ้าองค์กรมี KPI อยู่จำเป็นต้องยกเลิก แล้วใช้ OKR แทนหรือไม่ ?

 • แนวทางการปรับแต่ง KPI แบบยุคเก่าให้เป็น OKR
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ KPI ให้กลายเป็น “OKR”

 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการกำหนดยุทธวิธีหรือแนวคิดริเริ่มการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ OKR (Initiative or Tactics) 

 • แนวทางการกำหนดยุทธวิธี หรือแนวคิดริเริ่มการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ OKR (Initiative or Tactics)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ OKR
 • แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงด้วย Action Plan
 • การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม OKR ด้วยบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน (KPI Performance Agreement)

 

ส่วนที่ 6 : ฉีกกฎ OKR ถ้า OKR ใช้บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ไม่ควรนำมาใช้ในการประเมินผล แล้วองค์กรจะผูก OKR กับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เหมาะสมดี ?

 • ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance Management System)
 • เครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ด้วย OKR และ Competency ที่สอดคล้องกับ OKR องค์กร
 • แนวทางการนำ OKR ไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on OKR) 
 • ตัวอย่าง : การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย OKR ที่สอดคล้องกับ Objective และ Company’s OKR

 

ส่วนที่ 7 : เรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ OKR จาก Google

 • Mindset ของ CEO และพนักงาน
 • ข้อควรระวังในการจัดทำ OKR (Mistaken about OKR)

 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  
 • การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ 
 • การตอบข้อซักถาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก นักบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชนจากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

  

วันสัมมนา :  27  สิงหาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม : โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                         บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่ง Fax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • กรณีเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com 

Visitors: 138,278