จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Task and People Management Psychology for Line Manager)  โดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

องค์กรชั้นนำสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารคนและการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า “บุคลากร (Man) คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุด เพราะบุคลากรคุณภาพที่มีขีดความสามารถ มีความสุข และแรงจูงใจในการทำงาน สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Business Value Added) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงได้” ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและหัวหน้างานจึงต้องมีจิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ เพราะผู้บริหารและหัวหน้างานต้องบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากทีมงานทุก ๆ คน

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากการต่อยอดหลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” (Modern Supervisory Skills Development) ที่จะช่วยผู้ผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กรของท่านเสริมสร้าง “จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ ประกอบการใช้ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่” เพื่อร่วมกันสนับสนุนและผลักดันขององค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักจิตวิทยาการบริหารงานและการบริหารคน และจิตวิทยาการบริหารตนเอง สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจด้วยจิตวิทยาจิตวิทยาสำหรับผู้นำยุคใหม่
 3. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของทีมงานและผู้อื่น (ดูคนออก) ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 4. สามารถวิเคราะห์การสอนงานให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละพฤติกรรม และแต่ละไตล์การทำงาน (บอกคนได้) ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 5. สามารถวิเคราะห์การสั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุม และติดตามงานให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์การทำงาน (ใช้คนเป็น) ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 6. สามารถกำหนดแนวปฏิบัติการสร้างความผูกพัน และบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีในองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการบริหารทีมงานให้ได้ใจ
 7. สามารถฝึกวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและลักษณะการทำงานของทีมงานได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการบริหารทีมงานให้ได้ใจ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้  

ส่วนที่  1  :  เข้าใจธรรมชาติของคน ก่อนใช้จิตวิทยากันดีกว่าไหม ??? 

 • ธรรมชาติของคน 
 • ทำไมต้องผู้บริหารและหัวหน้าต้องมีจิตวิทยา ? 
 • “ดูคนออก-บอกคนได้-ใช้คนเป็น” จิตวิทยาพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน 

ส่วนที่  2  :  จิตวิทยาการบริหารตนเอง (Self Management Psychology) 

 • ความคิดเชิงบวกในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ 
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลงในการทำงาน 
 • การควบคุมอารมณ์ตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

ส่วนที่  3  :  “ดูคนออก” จิตวิทยาการบริหารงานให้บรรลุผล ด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะการทำงาน (Task Management Psychology with Analyzing Behavior) 

 • ดูคนออกด้วยจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์คน 4 ประเภท (D-I-S-C Style) 
 • ดูคนออกด้วยจิตวิทยาการวิเคราะห์นิสัยการทำงานของบุคลากร 4 ลักษณะ (Star-NATO-NGO-Dead Wood Style) 
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์พฤติกรรมของทีมงานและผู้อื่น เพื่อดูคนให้ออก 

ส่วนที่  4 :  “บอกคนได้” จิตวิทยาการบริหารงานให้บรรลุผล ด้วยการสอนงาน ให้คำปรึกษา สะท้อนผลงาน (Task Management Psychology with Teaching, Counselling and Performance Feedback) 

 • บอกคนได้ด้วยจิตวิทยาการสอนงานให้เหมาะสมกับคน 4 ประเภทและ 4 ลักษณะ (Psychologyof Teaching) 
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การสอนงานให้เหมาะสมกับคน 4 ประเภทและ  4 ลักษณะ เพื่อบอกคนให้ได้ 
 • จิตวิทยาการให้คำแนะนำปรึกษาลูกน้อง...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Counselling) 
 • จิตวิทยาการให้ข้อมูลป้อนกลับเรื่องผลการปฏิบัติงาน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Performance Feedback) 

ส่วนที่  5 :  “ใช้คนเป็น” จิตวิทยาการบริหารงานให้บรรลุผล ด้วยการสั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุม และติดตามงาน (Task Management Psychology with Directing, Delegation, Controlling and Follow up) 

 • ใช้คนเป็นด้วยจิตวิทยาการสั่งงานและมอบหมายงาน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Directing and Delegation) 
 • ใช้คนเป็นด้วยจิตวิทยาการควบคุมและติดตามงาน ให้เหมาะสมกับคน 4 ประเภทและ 4 ลักษณะ (Psychology for Controlling and Follow up) 
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การสั่งงาน มอบหมายงาน ควบคุม และติดตามงาน ให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์การทำงาน เพื่อใช้คนให้เป็น 

ส่วนที่  6  :  จิตวิทยาการบริหารทีมงานให้บรรลุใจ ด้วยความผูกพันต่อองค์กร และสัมพันธภาพที่ดี  (People Management Psychology with Engagement and Good Relationship) 

 • จิตวิทยาการสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อผลงานที่ดี (Psychology of Engagement) 
 • จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน(Psychology of Good Relationship and Conflicts Management)
 • จิตวิทยาการสื่อสารและประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (Psychology of Communication and Coordination)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวปฏิบัติการสร้างความผูกพัน และบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 

ส่วนที่  7  :  จิตวิทยาการบริหารทีมงานให้บรรลุใจ ด้วยการจูงใจเชิงบวก (People Management Psychology with Positive Motivation) 

 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของคนแต่ละประเภท (Psychology of Motivation) 
 • แนวทางการจูงใจด้วยตัวเงิน เพื่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
 • แนวทางการจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
 • Workshop 5 : ฝึกวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและลักษณะการทำงานของทีมงาน

ระยะเวลาในการเรียนรู้  

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที
 • การแชร์ case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม                            

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน  

สนใจหลักสูตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-002-2584   

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 290,244