จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Psychology of Managing Task & People for Line Manager)  โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล

องค์กรชั้นนำสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานมีหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่า “บุคลากร (Man) คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุด เพราะบุคลากรคุณภาพที่มีความความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ (Business Value Added) ในการสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้บริการได้” ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและหัวหน้างานจึงต้องมีจิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจเพราะผู้บริหารและหัวหน้างานต้องบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ โดยต้องอาศัยความร่วมมือของลูกน้อง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากการต่อยอดหลักสูตร “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่” (Modern Supervisory Skills Development) ที่จะช่วยผู้ผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กรของท่านเสริมสร้าง “จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจ ประกอบการใช้ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่” เพื่อร่วมกันสนับสนุนและผลักดันขององค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ตั้งไว้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดและหลักจิตวิทยาการบริหารงานและจิตวิทยาการบริหารคนสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารให้งานบรรลุผลให้คนบรรลุใจด้วยจิตวิทยาจิตวิทยาสำหรับผู้นำยุคใหม่
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้จิตวิทยาการบริหารประกอบการใช้ทักษะของหัวหน้างานยุคใหม่ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 4. สามารถนำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เข้าใจธรรมชาติของคน ก่อนใช้จิตวิทยากันดีกว่าไหม ???

 • ธรรมชาติของคน
 • ความหมายของจิตวิทยา
 • ทำไมต้องผู้บริหารและหัวหน้าต้องมีจิตวิทยา ?
 • “ดูคนออก-บอกคนได้-ใช้คนเป็น” จิตวิทยากรพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

ส่วนที่  2  :  จิตวิทยาในการบริหารความคิดตนเอง (Psychology in thought management)

 • ความคิดเชิงบวกในการทำงาน
 • การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับการทำงาน
 • การควบคุมอารมณ์ตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ส่วนที่  3  :  จิตวิทยาการบริหารให้งานบรรลุผล (Psychology of Managing Task)

 • ดูคนออกด้วยจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์คน 4 ประเภท (D-I-S-C Style)
 • Workshop : ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของลูกน้อง
 • ดูคนออกด้วยจิตวิทยานิสัยการทำงานของพนักงาน 4 ลักษณะ (Star-NATO-NGO-Dead Wood Style)
 • บอกคนได้ด้วยจิตวิทยาการสอนงานให้เหมาะสมกับคน 4 ประเภทและ 4 ลักษณะ (Psychologyof job teaching) 
 • Workshop : ฝึกวิเคราะห์การสอนงานงาน ให้เหมาะสมกับคน 4 ประเภทและ 4 ลักษณะ
 • ใช้คนเป็นด้วยจิตวิทยาการสั่งงานและมอบหมายงาน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of directing and delegation)
 • ใช้คนเป็นด้วยจิตวิทยาการควบคุมและติดตามงาน ให้เหมาะสมกับคน 4 ประเภทและ 4 ลักษณะ(Psychology for controlling and following up)
 • จิตวิทยาการให้คำแนะนำปรึกษาลูกน้อง...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of counselling)
 • จิตวิทยาการให้ข้อมูลป้อนกลับเรื่องผลการปฏิบัติงาน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Performance Feedback)
 • จิตวิทยาการตำหนิลูกน้องแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of reproach)
 • Workshop : ฝึกวิเคราะห์การตำหนิลูกน้องแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น

ส่วนที่  4  :  จิตวิทยาการบริหารให้คนบรรลุใจ  (Psychology of Managing People)

 • จิตวิทยาการบริหารทีมงาน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Managing Team): เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา, การสร้างสัมพันธภาพที่ดี, การลดข้อขัดแย้งในการทำงาน
 • จิตวิทยาการสื่อสารและประสานงาน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Communication) : การสื่อสารและประสานงานด้วยประตูใจ
 • Workshop : ฝึกวิเคราะห์การสื่อสารแบบหัวหน้าในดวงใจ
 • จิตวิทยาการจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงิน...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Motivation)
 • จิตวิทยาการสร้างความผูกพันต่อองค์กร...ให้งานบรรลุผล ให้คนบรรลุใจ (Psychology of Engagement)

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้  

จำนวน 1 วัน   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การแชร์ case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

                            

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน  

Visitors: 201,453