การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร (Modern Leaders Development) 3 วัน : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล

งค์กรยุคใหม่ต้องอาศัยบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้  โดยอาศัย “ผู้นำรุ่นใหม่” ที่มีภาวะผู้นำ มีเทคนิคในการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้ เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมาย วางแผนและบริหารกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานอย่างมีชั้นเชิง ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างพัฒนาและบริหารทีมงานเป็น และสร้างเครือข่ายการประสานงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ตลอดจนจัดการความรู้ขององค์การเป็น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสำคัญที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้งานบรรลุเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพผู้นำของวิทยากร จากองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่จะช่วยให้ผู้นำในองค์กรของท่าน “พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหาร อย่างเป็นรูปธรรม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่กำหนดไว้”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของ การเป็นผู้นำ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่ รวมทั้งการจัดการความรู้
  2. เพื่อยกระดับในการเป็นผู้นำในด้าน การสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  3. สามารถบริหารโดยตั้งเป้าหมายการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร วางแผนและบริหารกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน รวมทั้งตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  4. สามารถสร้าง พัฒนา บริหารทีมงาน และสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

  • วันแรกของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ผู้นำรุ่นใหม่...เป็นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ(The Success Modern Leaders)

o   ภาพรวมของภาวะผู้นำ (Leadership House)

o   ความกล้า 7 ประการที่ผู้นำรุ่นใหม่ต้องมี

o   การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ“เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่คนอยากอยู่อยากทำงานด้วย

o   Group Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่ผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

o   10 สมรรถนะด้านการบริหารงานที่จำเป็นของผู้นำรุ่นใหม่ (Technical Management Competencies)

o   10 สมรรถนะด้านการบริหารคนที่จำเป็นของผู้นำรุ่นใหม่ (People Management Competencies)

o   7 สมรรถนะด้านการบริหารความคิดที่จำเป็นของผู้นำรุ่นใหม่ (Conceptual Management Competencies

o   การทำงานให้ประสบความสำเร็จด้วยแนวคิดเชิงบวก (Positive Thinking for Success)

o   การบริหารอารมณ์ของตนเองสำหรับผู้นำในการทำงานกับคน (EQ for Leader)

ส่วนที่ 2 : เป็นผู้นำทั้งทีต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร (Effective Communication Techniques)

o   หลักในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อการทำงานเป็น Teamwork สำหรับผู้นำรุ่นใหม่

o   การสื่อสารด้วยประตูใจ เพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในทีม (Positive Communication)

o   เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารของผู้นำที่ลูกน้องปรารถนา

o   เทคนิคการสื่อสารด้วยการฟัง

o   เสียงแห่งความสำเร็จ...เสียงสะท้อนจากลูกน้อง (Voice Feedback from the followers)

o   Group Workshop 2 : การสื่อสารเชิงรุกที่ผู้นำรุ่นใหม่ต้องสื่อสารด้วยตนเอง ???

o   การสื่อสารด้วยการโค้ชลูกน้องเรื่องผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques)

o   ความแตกต่างระหว่างการนำเสนอกับการเป็นวิทยากร

o   นำเสนออย่างไรให้บรรลุเป้าหมายและโดนใจผู้ฟัง

o   4 เรื่องที่ต้องเตรียมก่อนการนำเสนอ

o   หลัก สุ-จิ-ปุ-ริ เพื่อการนำเสนอ

o   เทคนิคการจัดความประหม่า  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ

o   เทคนิคการตอบคำถามผู้ฟังที่มีประสิทธิผล 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Motivation Techniques)

o   จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

o   พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”

o   Group Workshop 3 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจและหมดไฟในการทำงาน”

o   แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

o   เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้นำในองค์กร

o   Group Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของกลุ่มพนักงานแต่ละ Generation และแต่ละพฤติกรรมการทำงาน ที่นำไปใช้งานได้เลย

o   8 แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

o   ข้อควรระวัง 7 ประการในการจูงใจทีมงาน 

 

  • วันที่สองของการเรียนรู้

ส่วนที่ 5 : การตั้งเป้าหมายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Smart Goal Setting)

o   การแปลงวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายองค์กร สู่เป้าหมายการทำงาน

o   เทคนิคการตั้งเป้าหมายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

o   Group Workshop 5 : การตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

ส่วนที่ 6 : การวางแผนและบริหารกลยุทธ์สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Strategic Pianning)

o   ความสัมพันธ์ของเป้าหมายกับกลยุทธ์

o   กระบวนการการวางแผนและบริหารกลยุทธ์

o   การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Action Plan

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการบริหารอย่างมีชั้นเชิงด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Effective Action Plan)

o   เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน (Effective Action Plan)

o   หัวใจสำคัญของการจัดทำแผนงาน

o   การจัดทำแผนงานแบบ PDCA

o   Individual Workshop 6 : การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน

 ส่วนที่  8  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  (Decision Making & Problem Solving)

o   แนวความคิดเรื่องการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

o   กระบวนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

o   5 ระดับในตัดสินใจและการแก้ปัญหา

o   Do & Don’t ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

o   เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan

 

  • วันที่สามของการเรียนรู้

ส่วนที่ 8 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้นำรุ่นใหม่

o  4 บทบาท 9 หน้าที่ และ 4 ความรับผิดชอบของผู้นำใหม่

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการสร้าง พัฒนา และบริหารทีมงานสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Techniques for creating, developing, and managing teams for Modern Leader)

o   เทคนิคการสร้างทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Techniques for creating teams)

o   เทคนิคการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นระบบด้วย OJT Plan, Training Road Map (TRM) และ Individual Development Plan (IDP)

o   Individual Workshop 7 : การพัฒนาทีมงานด้วย OJT, TRM, IDP

o   เทคนิคการบริหารทีมให้งานได้ผลคนได้ใจ (Techniques for managing teams)

o   10 เทคนิคในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Engagement Team)

o   เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัย (Generation at Work)

o   เทคนิคการบริหารคนตามลักษณะการทำงาน 4 ไตล์ STAR-NATO-NGO-DEAD WOOD

o   Group Workshop 8 : การบริหารคนตามลักษณะการทำงาน 4 ประเภท

ส่วนที่ 10 : การสร้างเครือข่ายการประสานงานภายในองค์กร (Creating a Corporate Network)

o   สร้างเครือข่ายการประสานงานแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ???

o   7 องค์ประกอบเครือข่าย (Network)

o   4ส ในการสร้างเครือข่ายการประสานงาน

o   เทคนิคในการสร้างเครือข่ายประสานงานภายในองค์กร

o   6 หลักในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน 

ส่วนที่ 11 : การจัดการความรู้ขององค์การยุคใหม่ (Knowledge Management)

o   การจัดการความรู้คืออะไร

o   แนวคิดในการจัดการความรู้ 

o   การจัดการความรู้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

o   ชนิดของความรู้    

o   ความรู้ในองค์กรอยู่ที่ไหนบ้างหนอ ?

o   Group Workshop 9 : การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 3 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

  

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้บริหารระดับต้น หัวหน้าแผนก และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร

 

สนใจหลักสูตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  02-061-3276 

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 138,089