บริหารคนด้วย หัวใจ บริหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (How to manage people with mind to succeed) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ?  

ทุกองค์กรต้องอาศัย “คน” เป็นกลไกสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ หากปราศจากคนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้   ผู้บริหารและหัวหน้างานส่วนใหญ่มักจะคุ้นเคยกับระบบการบริหารคนแบบมุ่งเน้นงาน(Task Oriented) ทำให้ขาดความเข้าใจการผสมผสานวิธีการปกครองพนักงานแบบความสัมพันธ์ (Relationship Oriented) หรือระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่บริหารคนด้วย “หัวใจ” ให้พนักงานทำงานด้วยความเต็มใจและมีประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารคนด้วย “หัวใจ” เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารคน และเป็นที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจ  ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรของท่านสามารถบริหารคนด้วย “หัวใจ” เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการในการบริหารคนด้วยหัวใจ และศิลปะการปกครองแบบ Relationship Oriented รวมทั้งวิธีการสื่อสารและต่อรองพนักงานด้วยหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานในองค์กร
  3. เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การ “เข้าใจคน” กลยุทธ์การ “เข้าถึงคน” และกลยุทธ์การ “พัฒนาคน” ในองค์กร
  4. สามารถวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญในการเข้าใจความรู้สึกของคนในองค์กร เพื่อจูงใจอย่างเป็นรูปธรรมและมีชั้นเชิง
  5. สามารถวิเคราะห์แนวทางการเข้าถึงกลุ่มคนในองค์กรด้วยหัวใจ เพื่อสานใจและความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล
  6. สามารถวิเคราะห์การพัฒนาคนให้ได้ใจรักและผูกพันต่อองค์กร ให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์กรนานๆ อย่างเป็นรูปธรรม
  7. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหาร “คน” ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มใจ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  หลักการในการบริหารคนด้วย “หัวใจ” ให้ประสบความสำเร็จ

o   ภาวะผู้นำกับการบริหารคนด้วยหัวใจ

o   ทำไมต้องบริหารคนด้วยหัวใจ ?

o   บริหารคนอย่างไร ให้ได้ใจคน ?

o   ศิลปะการปกครองพนักงานแบบ Relationship Oriented

o   การน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการบริหารคนด้วยหัวใจ

ส่วนที่  2  :  กลยุทธ์การ “เข้าใจคน” ในการจูงใจอย่างมีชั้นเชิง

o   องค์กรชั้นนำในไทยที่คนไทยอยากร่วมงาน มีสิ่งใดจูงใจเหมือนกันหนอ ???    

o   16 เรื่องหลักที่พนักงานต้องการให้องค์กรดูแล

o   5 ปัจจัยหลักที่ทำให้ความสุขของพนักงานลดลง

o   แนวปฎิบัติการดูแลพนักงานด้วยใจอย่างไรให้ได้ผล ???

o   แนวทางการวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญในการเข้าใจความรู้สึกของคนในองค์กร

o   Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์หาประเด็นสำคัญในการเข้าใจความรู้สึกของคนในองค์กร 

o   เทคนิคการจูงใจที่ตอบสนองความรู้สึกของคน

ส่วนที่  3  :  กลยุทธ์การ “เข้าถึงคน” ด้วยการสานใจและความสัมพันธ์

o   แนวคิดRelationship Oriented ในการเข้าถึงคนในองค์กร

o   ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในองค์กร

o   จุดเด่นและข้อดีการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานในองค์กร

o   ศิลปะการสื่อสารกับพนักงานแบบ Relationship Oriented

o   ศิลปะการบริหารแบบมีส่วนร่วมแบบ Relationship Oriented

o   Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์แนวทางการเข้าถึงกลุ่มคนในองค์กรด้วยหัวใจ

ส่วนที่  4  :  วิธีการสื่อสารและต่อรองพนักงานด้วยหัวใจ

o   เราใช้สิ่งใดในการพูดคุยหรือต่อรองกับพนักงานกันหนอ ?

o   แนวทางการเจรจาต่อรองกับพนักงานด้วยหัวใจ

o   Case Study 1 : วิธีการพูดคุยหรือต่อรองกับพนักงาน เรื่องการพิจารณาโทษทางวินัย

o   Case Study 2 : วิธีการพูดคุยหรือต่อรองกับพนักงาน เรื่องตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI)

o   Case Study 3 : วิธีการพูดคุยหรือต่อรองกับพนักงาน เรื่องความเติบโตก้าวหน้าในสายงาน

ส่วนที่  5  :  กลยุทธ์การ “พัฒนาคน” ให้ได้ใจ “รักและผูกพันต่อองค์กร”

o   การพัฒนาความสุขและความผูกพันต่อองค์กรด้วย Engagement  Management  Model

o   การออกแบบกิจกรรมให้คนรู้สึกดีมีความสุขด้วย Happy Workplace Matrix

o   บทบาทในการเป็นนักส่งเสริมกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ด้วย Employee Engagement (EE)

o   แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจให้มัดใจอยู่กับองค์กร

o   Workshop 3 : ฝึกวิเคราะห์การพัฒนาคนให้ได้ใจรักและผูกพันต่อองค์กร

ส่วนที่  6  :  กลยุทธ์การ “พัฒนาคน” ให้ประสบความสำเร็จ อยากอยู่อยากทำงาน

o   แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี (Competency Development link to KPI)

o   การจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรให้เชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Training Road Map link to Career Path)  

o   แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากร(Individual Development Plan link to Training Road Map) 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

กรณีศึกษา (Case Study) จากตัวอย่างจริง

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการทุกฝ่าย หัวหน้าทุกแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่) 

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  081-9881304 
Tel : 02-061-3276

Visitors: 140,551