กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 13 (Talent Management Strategy : Career Management Module 3) : 3 กันยายน 2565

หากเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และ HR องค์กรของท่าน มีความเชื่อมั่นว่า "พนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent) เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งในการนำมาซึ่งความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และอยู่รอดขององค์กร การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ในการดึงดูด พัฒนา รักษา และใช้ประโยชน์พนักงานที่มีความสามารถสูงต้องมีความแตกต่างจากการบริหารพนักงานธรรมดาทั่วไป” ด้วยเหตุนี้ องค์กรของท่านจำเป็นต้องเรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ให้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เขาอยากอยู่อยากทำงานกับองค์กร  และพัฒนาให้เขาเป็นที่ยอมรับแก่พนักงานทั่วไป

หลายองค์กรมีการนำ Talent Management มาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) แต่ก็ประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

 • คัดเลือกผิดพลาดได้พนักงานที่ “เก่งไม่จริง”
 • คัดเลือกดี ได้พนักงานที่เก่งจริง แต่ “ไม่เป็นที่ยอมรับ”
 • มีพนักงานที่เก่งและเป็นที่ยอมรับ แต่ “ไม่รู้จะวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา” อย่างไร
 • “เสียของ หรือ เสียโอกาส” เนื่องใช้พนักงานเก่งไม่เป็น หรือใช้คุ้มค่ากับความสามารถที่มี
 • บริหารและจูงใจพนักงานเก่งไม่เหมาะสม กลายเป็น “บั่นทอนขวัญกำลังใจ”
 • กลายเป็นโรงเรียนฝึกคนเก่ง ไม่รู้วิธีการรักษาพนักงานเก่งให้ “อยู่กับองค์กรนาน ๆ ”

สถาบันฯ ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหลักสูตรที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น         ที่สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับStlyeการบริหารและวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารที่มีความสามารถสูงให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร (Value Added)

  วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. สามารถอธิบายหลักการ ขั้นตอน กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Star and Talent Management Strategy) ได้
 2. เสริมสร้างเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องของพนักงานที่มีความสามารถสูงในวางแผนบริหารคนเก่งได้
 3. เสริมสร้างเทคนิคในการกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกที่มีความสามารถสูงขององค์กร
 4. สามารถสร้างเครื่องมือการประเมินและคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม ในการแยกแยะพนักงานที่เป็นคนเก่งแท้ ออกจากคนเก่งเทียมได้
 5. สามารถวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. สามารถกำหนดแนวทางการรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การ
 7. เสริมสร้างเทคนิคในการจูงใจและใช้ศักยภาพพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปวาง กลยุทธ์ เทคนิค และวิธีการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูงได้อย่างมีประสิทธิผล 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management Introduction)

 • การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : TM) คืออะไร ?
 • ทำไมองค์กรและผู้บริหารต้องบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง ?
 • “พนักงานที่มีความสามารถสูง หรือ พนักงานดาวเด่น” ต้องมีคุณลักษณะเช่นไร ?  

ส่วนที่ 2  :  กระบวนการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management Process)

 • 4 ขั้นตอนหลักในการบริหาร Talent อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  3  :  กลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy)

 • 7 กลยุทธ์พื้นฐานในการบริหาร Talent ที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้

ส่วนที่  4  :  ความปรารถนาของพนักงานดาวเด่นที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป

 • แนวทางการวิเคราะห์หาความปรารถนาให้โดนใจ Talent 
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาความปรารถนาของ Talent 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น (Talent Recruitment and Selection)

 • หลักการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร 2P3C Model 
 • แนวทางการกำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent ขององค์กร (Performance and Competency Grid Analysis : PCGA)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านผลการปฏิบัติงาน (Key Performance or Key Result)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านศักยภาพหรือความสามารถ (Potential or Competency)
 • เครื่องมือการประเมินและคัดเลือก Talent ด้านการเป็นคนดีที่มีความเหมาะสม (Good employee and Suitability)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติออกแบบเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก Talent 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น (Talents Training and Development Techniques) 

 • แนวทางการวางแผนฝึกอบรมและพัฒนา Talent
 • โครงการพัฒนา Talent ระยะยาว (Project Development)
 • การฝึกอบรม Talent แบบเร่งรัด (Fast Training)
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติออกแบบการฝึกอบรม Talent แบบเร่งรัด หรือโครงการพัฒนาระยะยาว 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการรักษาพนักงานดาวเด่นให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การนานๆ (Talents Retention Techniques)

 • 7 กลยุทธ์ในการบริหารและอนุรักษ์ Talent ให้อยากอยู่อยากทำงานกับองค์การนานๆ
 • กลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน Talent (Talent Performance Appraisal)
 • กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ Talent (Compensation & Benefits for Talent)
 • กลยุทธ์การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจ Talent ?
 • กลยุทธ์การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ให้ตอบโจทย์องค์กร และโดนใจ Talent ?
 • กลยุทธ์การสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้โดนใจ Talent (Talent Engagement)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ Talent ให้อยากอยู่อยากทำงาน 

ส่วนที่  8  :  เทคนิคการจูงใจและใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้บริหาร

และหัวหน้างาน 

 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจและบริหาร Talent ให้เหมาะสมกับ Career Path และ Succession Plan
 • การใช้ศักยภาพของ Talent ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation)
 • แนวทางการกำหนดขอบเขตหน้าที่งาน และมอบหมายงานให้ Talent ที่ชัดเจน (Job Description and Assignments)
 • แนวทางการติดตามงาน Talent อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงพนักงานอื่น (Mentor)
 • การเปิดโอกาสให้ Talent มีส่วนร่วมในการบริหาร (Participation Management)
 • แนวทางการชื่นชม Talent เชิงบวก (Positive Appreciation)                                                      

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการสายงานหลัก ผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ HRD  

วิธีการในการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)   ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้งานเป็นรูปธรรมหลังอบรมเสร็จสิ้น
 • การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 32 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาสัมมนา  

รุ่นที่  13  วันที่  3  กันยายน  2565  เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่สัมมนา : 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนอบรม  

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 225,076