Training Roadmap Consulting & Coaching โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี

สถาบันฯ ขอมอบเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเรื่อง “Training Roadmap Consulting & Coaching” ชมรมผู้บริหารและจัดการอมตะซิตี้ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ไว้เป็นวิทยาทานแด่ HR และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเรียนรู้และต่อยอดในการใช้งานตามเจตารมย์ของ อาจารย์ ต้น ธนุเดช ธานี ค่ะ

E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

Visitors: 285,540