เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Time Management Techniques and Planning for Success) : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

หลักการและเหตุผล : 

“การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด บทบาทหน้าที่สำคัญของบุคลากรทุกคนทุกระดับ คือ การวางแผนการทำงาน”  พนักงานและเจ้าหน้าที่ใช้เทคนิคการจัดลำดบความสำคัญของงาน หัวหน้างานและหัวหน้าแผนกใช้เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ผู้บริหารใช้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) “ในแต่ละองค์กรมีบุคลากรประมาณ 80% ที่วางแผนการทำงานไม่ได้ และมีบุคลากรอีกประมาณ 15% ที่วางแผนการทำงานได้ แต่วางแผนการทำงานไม่เป็น และมีเพียง 5% ของบุคลากรในองค์กรที่วางแผนการทำงานได้และวางแผนการทำงานเป็น” 

เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก็คือ เทคนิคการบริหารเวลา โดยมี 4 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ 1) การกำหนดเป้าหมายการทำงาน  2) การวางแผนการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  3) การใช้เวลาตามความสำคัญของงาน  และ 4) การควบคุมการใช้เวลา แล้วบุคลากรในองค์กรของท่านล่ะส่วนใหญ่วางแผนการทำงานได้และวางแผนการทำงานเป็นหรือยัง

ถ้ายัง...ของเชิญท่านพบกับหลักสูตรฝึกอบรมที่สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น จากประสบการณ์ชีวิตในการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานของวิทยากร (ที่เติบโตจากคนเคยที่อาศัยข้าววัดกินมา 10 กว่าปี เคยทำงานก่อสร้างมา 2 ปี จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรขนาด 5,500 คน จนกระทั่งก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการสถาบันฝึกอบรมชั้นนำในปัจจุบัน) ที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์การของท่านได้เรียนรู้และจุดประกายแนวความคิด “การบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด” เพื่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานของตนเอง และนำมาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : 

  1. เพื่อเป็นเสริมสร้าง ความรู้ คามเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด ของการบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  2. เพื่อเป็นการจุดประกายและเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานที่มีต่อความสำเร็จของตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กรและต่อลูกค้า
  3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตรงเวลาหรือก่อนเวลาที่กำหนด
  4. สามารถบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดของตนเองและองค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน

o  ความหมาย และความสำคัญของการวางแผนการทำงาน

o  ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการ

o  ความสัมพันธ์ของการวางแผนงานกับการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting)

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 o   กุญแจทองในการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

o   แนวทางการกำหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด (Measurement)

o   เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงาน

o   4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้นำทีมงานต้องจัดทำ (Important Action Plan)

ส่วนที่  3  :  วางแผนประชุมการทำงานอย่างไรให้ได้ผล

 o   แนวทางในการประชุม เพื่อวางแผนการทำงาน

o   4 เทคนิคในการประชุมวางแผนการทำงาน

o   Workshop 1 : Role Play ประชุมวางแผนการทำงานของหน่วยงาน

ส่วนที่  4  :  บริหารเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิผล

o    ธรรมชาติและความสำคัญของเวลา

o    กับดักเวลาการทำงาน 

o    เทคนิคการบริหารจัดการเวลา เพื่อความสำเร็จของตนเอง

o    Workshop 2 : ฝึกจัดลำดับความสำคัญงาน และวิเคราะห์หาเวลาสูญเปล่าในการทำงาน

o    เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ส่วนที่  5  :  เทคนิคที่ 1 ของการบริหารเวลา ด้วยการกำหนดเป้าหมายการทำงาน 

o   หลักการกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่าง SMART

o   Workshop 3 : ฝึกวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายการทำงานอย่าง SMART

ส่วนที่  6  :  เทคนิคที่ 2 ของการบริหารเวลา ด้วยการวางแผนการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

o  ได้เวลาจัดระเบียบการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop 4 : เรามาจัดระเบียบการใช้เวลากันเถอะ

ส่วนที่  7  :  เทคนิคที่ 3 ของการบริหารเวลา ด้วยการใช้เวลาตามความสำคัญของงาน 

o   เทคนิคในการบริหารเวลาทำงาน ด้วยการลำดับความสำคัญของงาน

o   ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน กรณีเวลางานไม่พอ

o   ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละประเภท

ส่วนที่  8  :  เทคนิคที่ 4 ของการบริหารเวลา ด้วยการควบคุมการใช้เวลา

o     การควบคุม ติดตามการใช้เวลาด้วยตนเอง 

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ : 

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

         

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และบุคลากรทุกคนในองค์กร 

 

วิธีการในการเรียนรู้ :

o    การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 60%

o    การทำกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 30%  เช่น การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง, การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop), การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) และการระดมความคิด (Brain Strom) รวมทั้งการนำเสนอความคิดเห็น

o    การตอบข้อซักถาม 10% เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-0613276  

Fax : 02-0613276  

E-mail : peopledevelop@outlook.com  

Visitors: 138,086