เทคนิคการขายแบบ Direct Selling โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

 หลักการและเหตุผล :

ในยุคการตลาดและการขายแบบ Digital การขายตรงของบริษัทเล็กมีโอกาสในการเติบโตเทียบเท่าบริษัทใหญ่ ด้วยอนุภาพของการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด ทำให้บริษัทขายตรงและธุรกิจ SME เกิดขึ้นอย่างมากมาย เพราะเครื่องมือในการทำการตลาดมีให้เลือกมากมายในยุคการตลาดที่ได้รับอิทธิพลของ Social Media หลากรูปแบบ

   

วัตถุประสงค์การอบรม :

  1. เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้รู้จักเครื่องมือในการทำการตลาดแบบขายตรง
  2. เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการขายตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนได้อย่างสูงสุด
  3. เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้รู้จักเทคนิคและลูกเล่นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการขายตรง
  4. เพื่อให้นักขาย นักการตลาดและผู้ประกอบการได้เสริมสร้างทักษะในขบวนการพัฒนาและควบคุมประเมินผลทีมขายงานขายตรงของตนมีอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย  : 

นักขาย นักการตลาด หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย กรรมการผู้จัดการ และเจ้าของธุรกิจ

 

หัวข้อสำคัญของการสัมมนา : 

1. Workshop วิเคราะห์ IMC ทางการตลาด

2. Workshop Direct Marketing Mix

3. ความได้เปรียบของระบบ Single Level, Multi Level, Binary, Stair & Steps

4. Recruit คือ คำตอบในธุรกิจขายตรง

5. การวิเคราะห์การขายแบบเก่าและแบบใหม่

6. Workshop การขายและขบวนการกิจกรรมทางการตลาด

7. Workshop การขายเชิงกลยุทธ์

8. สไตล์การขายแบบต่างๆ

9. อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักขาย

10. การค้นหาความต้องการของลูกค้า

11. ขั้นตอนการขายแบบครบเครื่อง

12. เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ 

13. การจัดการปิรามิดลูกค้า

14. กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

15. สูตรการสร้าง ผลงานการขายให้ปรากฏ ( Sales Performance )

16. การพัฒนาทัศนคติในงานขาย

17. สูตรการเข้าพบลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง

18. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์แบบ B to C และ แบบ B to B 

19. การบริหารเวลาในขบวนการขายเชิงกลยุทธ์

20. การจัดการข้อโต้แย้งอย่างได้ผล

21. การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

22. Diagram การขายแบบจูงใจ

23. องค์ประกอบการขายเชิงปรึกษา ( Consultative Selling )

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

หลักสูตร นี้ดำเนินการสัมมนาแบบ ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยมีการทำ Workshop และ การ VDO ประกอบการสัมมนา

 

ระยะเวลาการเรียนรู้ :

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)

Visitors: 290,243