เทคนิคการออกแบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency : HI-TECH APPAREL จำนวน 2 วัน

Visitors: 279,169