การสร้างความผูกพันในองค์กรที่ทำได้...ด้วยตนเอง (Employee Engagement) : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เป็นปลื้มเลยค่ะ...ที่บุคลากรของกรมสุขภาพจิตหลายท่านที่เข้าอบรมบอกว่าได้เรียนรู้เรื่อง Employee Engagement ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้ง การสำรวจความผูกพันในรูปแบบใหม่ด้วยกราฟ การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพัน และเครื่องมือในการสร้างความผูกพัน รวมทั้งกิจกรรมในการสร้างความผูกพัน...แค่ผู้ถ่ายทอดและทีมงานก็ปลื้มมาก ๆ คะ 

Visitors: 279,457