ขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมสู่ความสำเร็จ ด้วยความผูกพันต่อองค์กร : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 3 วัน 2 คืน

Visitors: 260,405