แนวทางการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย กับการประเมินผลงานภาครัฐและเอกชน : โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

 แนวทางการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย กับการประเมินผลงาน

 

อาจารย์ ต้น ธนุเดช ธานี 
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

จากประสบการณ์ของผมที่มีส่วนในการให้ความรู้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จะเห็นว่าบุคลากรหลายหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ จะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์ขาดความเชื่อมโยงไปถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ตลอดจนถึงแผนปฏิบัติงานไม่ถึงเชื่อมกับแผนยุทธศาสตร์ เรียกได้ว่า ดำเนินการอย่างไรยุทธศาสตร์ก็ไม่บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรดี ?

สิง่ที่ควรทำ...คือ...จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในกระดาศแผ่นเดียวให้มีองค์ประกอบสำคัญๆของแผนยุทธศาสตร์ครบถ้วน ดังนี้ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัด กลยุทธ์ และ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน โดยจัดทำให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันครับ

หลายคนสับสนว่าจะนำไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลงานได้อย่างไร ?

หากจะนำไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลงาน ก็สามารถนำดัชนีชี้วัดเป้าประสงค์ หรือ Corporate KPIs ไปสู่การประเมินผลงาน รวมทั้งนำตัวชี้วัดและเป้าหมายในแผนปฎิบัติงานหรือแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งผมเรียกรวมๆ กันว่า Functional KPIs ไปประเมินผลงานได้ครับ

หากเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหรือระดับปฏิบัติงานก็สามารถนำเป้าหมายรายบุคคลในใบกำหนดหน้าที่งาน หรือ Job Description ที่เรียกว่า Position KPIs หรือ Individual KPIs ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มาเป็นปัจจัยในการประเมินผลงานได้ครับ

เป้าประสงค์และเป้าหมายก็ชัดเจนนะ แต่ทำอย่างไรก็ไม่ได้เป้า เลยขอกำหนดเป็าหมายเป็นระดับจะได้ง่ายในการประเมินผลดีไหม ?

กำหนดเป้าหมายเป็นระดับ เช่น ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ก็ง่ายดีครับ แต่เน้นแค่ทำเพื่อทำ ไม่ได้เน้นที่ Output และ Outcome ครับ ควรมีการกำหนดเป้าหมายในการวัดผลด้วย Performance เป็น Output หรือ Outcome จะดีกว่าเพราะชัดเจนจับต้องได้

และที่สำคัญต้องมีการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ให้บุคลากรทุกระดับ เพื่อจะได้ดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานควรจะต้องมี คือ "ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุลากร" เพราะเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่กำหนด

องค์กรธุรกิจยุคใหม่เขาทำกันอย่างไร ?

ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจที่มีมืออาชีพมาบริหารจัดการ มักจะกำหนด Corporate KPIs ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายบริษัท แล้วจัดทำเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ของบริษัท

จากนั้นก็กระจาย Corporate KPIS ไปเป็น Functional KPIs แล้วมอบหมายให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงานให้สอดคล้องกับ KPIs ในการบริหารจัดการครับ ซึ่งจะกระชับกว่าภาครัฐและปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า

หากเอกชนจะเชื่อมโยงไปสู๋การประเมินผลก็สามารถนำ KPIs ของกลยุทธ์ไปประเมินได้เลยครับ

...ท่านพอมองเห็นแนวทางการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย กับการประเมินผลงานแล้วนะครับ

พบกันใหม่คราวหน้า หากท่านมีข้อติชมแนะนำผมได้ที่ mba_hrpro@hotmail.co.th ครับ

Visitors: 290,248