การสร้างเครือข่ายการประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รุ่นที่ 2

โครงการ “การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับกลาง”

Visitors: 148,021