เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 15 (HR for Non HR) : 5 กรกฎาคม 2567

หากผู้บังคับบัญชาองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ?

 • ไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเข้าใจว่า “การสรรหา การพัฒนา การเก็บรักษาพนักงาน เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล”   
 • เก่งและมีประสบการณ์ในงานอย่างเชี่ยวชาญ แต่สัมภาษณ์พนักงานใหม่แล้วได้ “หนังไม่ตรงปก”
 • ไม่รู้เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ไม่รู้กฎหมายแรงงาน พิจารณาโทษทางวินัยไม่เป็น
 • ทำงานมาก็หลายปีแต่ไม่รู้ว่าทีมงานคนไหนต้องสอนหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้างในแต่ละปี และจะพัฒนาให้มีความสามารถถึงระดับไหนถึงจะดี
 • ประเมินผลการปฏิบัติแล้วรู้น้องสึกไม่เป็นธรรมและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง แถม Feedback ผลการปฏิบัติงาน “ไม่เป็นมวย”
 • ขาดเทคนิคในการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศความผูกพันในการทำงานให้กับทีมงาน
 • ขาดทิศทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งๆที่ผู้บังคับบัญชาทำงานมาหลายสิบปี
 • ไม่กล้าแจ้งผลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งแต่ก็แจ้งไม่เป็นมวย
 • การลาออกที่มีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชา

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพตนเอง เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)  ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา (Focus Training) เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่สายงาน HR โดยตรง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนและจัดการงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้         

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. สามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ และเทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR) ได้อย่างชัดเจน
 2. สามารถตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน
 4. สามารถจัดทำหนังสือเตือนในการพิจารณาโทษทางวินัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
 5. สามารถจัดทำ Skill Matrix ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน
 8. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  การประสบผลสำเร็จของธุรกิจกับการสร้าง Employee Engagement และ Motivation บุคลากร

 • ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
 • การสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยการสร้าง Employee Engagement และ Motivation ให้บุคลากร 

ส่วนที่  2  :  บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในทีม

 • บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
 • บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน 
 • การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาให้ตอบโจทย์องค์กร

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการบริหารคน เพื่อดึงดูด และเก็บรักษาบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชา

 • แนวทางการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานให้อยากอยู่กับองค์กร 

ส่วนที่  4  :  การเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน   (Communication & Motivate Team)

 • เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง
 • สื่อสารอย่างไรให้ได้ผลและโดนใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 11 แนวทางการสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Selection and Interview Techniques for Non HR) 

 • 4 ประเด็นสำคัญใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Competency
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไรไม่ให้ถูกผู้สมัครงานหลอก ?
 • แนวทางการการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เสริมสร้าง Engagement (Interview and Selection based on Employee Engagement) 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Employee Relations   Techniques for Non HR)

 • แนวทางการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on Employee Engagement)
 • กฎหมายแรงงานที่ Line Manager ต้องรู้
 • เทคนิคการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับ Line Manager แบบ HR Professional
 • 5 หลักในการจัดทำหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย
 • ตัวอย่าง แบบฟอร์มหนังสือเตือนที่มีบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติเขียนหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลทางกฏหมายแรงงาน 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Training & Development Techniques for Non HR)

 • เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำ Training Road Mapในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
 • เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสอนงานด้วย Skill Matrix Plan
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Skill Matrix Plan อย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency 

ส่วนที่  8  : เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Performance Appraisal and Performance Feedback Techniques for Non HR)

 • ขั้นตอนสำคัญของการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรม ได้รับการยอมรับ และสร้างความผูกพันจากลูกน้อง (Performance Appraisal based on Employee Engagement)
 • เทคนิคการแจ้งผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Positive Performance Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน 

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Career Path Techniques for Non HR) 

 • การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Career Path based on Employee Engagement)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม : การวิเคราะห์หา Competency Gap (Competency Assessment)
 • การพัฒนา Competency ด้วย IDP เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพของลูกน้อง 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำ Workshop : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมั  

วันและเวลาสัมมนา : 

รุ่นที่  15  วันที่  5  กรกฎาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแรมแบรนด์ท สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก)

ค่าลงทะเบียนอบรม  

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์                   เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,192