รุ่น 5 ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR for Line Manager) : 26 สิงหาคม 2563

Line Manager องค์กรของท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

 • ไม่รู้บทบาทหน้าที่ผู้บังคับบัญชาบางคนไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเข้าใจว่า “การสรรหา การพัฒนา การเก็บรักษาพนักงาน เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล”   
 • เก่งและมีประสบการณ์ แต่สัมภาษณ์แล้วได้พนักงานใหม่ประเภท “หนังไม่ตรงปก”
 • สร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกที่ดีไม่เป็น ไม่รู้กฎหมายแรงงาน พิจารณาโทษทางวินัยไม่เป็น
 • ทำงานมาก็หลายปีแต่ไม่รู้ว่าทีมงานคนไหนต้องพัฒนาเรื่องอะไรในแต่ละปี และจะพัฒนาให้มีความสามารถถึงระดับไหน
 • ประเมินผลการปฏิบัติแล้วรู้น้องสึกไม่เป็นธรรมและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง แถม Feedback ผลการปฏิบัติงาน “ไม่เป็นมวย”
 • ขาดเทคนิคในการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศความผูกพันในการทำงานให้กับทีมงาน
 • ขาดทิศทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งๆที่ผู้บังคับบัญชาทำงานมาหลายสิบปี
 • ไม่กล้าแจ้งผลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งแต่ก็แจ้งไม่เป็นมวย
 • การลาออกที่มีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชา

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยองค์กรของท่านได้ คือ การมอบโอกาสดีๆ ให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรได้พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR for Non HR) เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)  ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา (Focus Training) ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับหัวหน้างานที่ไม่ใช่สายงาน HR โดยตรง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนและจัดการงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้         

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 30 ปี ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโจของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร    

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR)
 2. เสริมสร้างเทคนิคในการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพฃ
 3. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน
 4. สามารถจัดทำหนังสือเตือนในการพิจารณาโทษทางวินัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
 5. สามารถจัดทำ OJT Matrix ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 6. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน
 8. สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ : 

ส่วนที่  1  :  การประสบผลสำเร็จของธุรกิจกับการสร้าง Employee Engagement และ Motivation บุคลากร

 • ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
 • การสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยการสร้าง Employee Engagement และ Motivation ให้บุคลากร

 

ส่วนที่  2  :  บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในทีม

 • บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
 • บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน

 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการบริหารคน เพื่อดึงดูด รักษา และพัฒนาบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชา

 • แนวทางการดึงดูด พัฒนา และเก็บรักษาบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

ส่วนที่  4  :  การเสริมสร้างทักษะในการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน(Communication & Motivate Team)

 • แนวทางการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง 3 Generation (B-X-Y)
 • เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง
 • สื่อสารอย่างไรให้ได้ผลและโดนใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • คำพูดเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข และความสำเร็จของงาน
 • 8 แนวทางการสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน

 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานด้วยสมรรถนะ สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Selection and Interviewbased on Competency)

 • 4 ประเด็นสำคัญใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่
 • แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Competency
 • Workshop 1 : ตั้งคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไรไม่ให้ถูกผู้สมัครงานหลอก ?
 • แนวทางการการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เสริมสร้าง Engagement (Interview and Selection based on Employee Engagement)

 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Employee Relations for Non HR)

 • แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on Employee Engagement)
 • กฎหมายแรงงานที่ Line Manager ต้องรู้
 • การพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิคการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับ Line Manager แบบ HR Professional
 • 5 หลักในการเขียนหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย
 • ตัวอย่างหนังสือเตือนที่มีบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 • Workshop 2 : เขียนหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลทางกฏหมายแรงงาน

 

ส่วนที่  7  :  เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Training & DevelopmentTechniques for Line Manager)

 • เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับ Training Road Map
 • เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสอนงานด้วย OJT Matrix Plan
 • Workshop 3 : จัดทำ OJT Matrix Plan อย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency 
 • แนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย ด้วย Individual Development Plan
 • เคล็ดไม่ลับในการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

 

ส่วนที่  8  : เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Performance Appraisal and Performance Feedback)

 • ประเมินผลการปฏิบัติอย่างไรให้เป็นธรรม ได้รับการยอมรับ และสร้างความผูกพันจากลูกน้อง (Performance Appraisal based on Employee Engagement)
 • ขั้นตอนสำคัญของการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการแจ้งผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Positive Performance Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

 

ส่วนที่  9  :  เทคนิคการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Career Path)

 • การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Career Path based on Employee Engagement
 • ตัวอย่างแบบฟอร์ม : การวิเคราะห์หา Competency Gap (Competency Self-assessment)
 • การพัฒนา Competency ด้วย IDP เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพของลูกน้อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างานทุกสายงาน

 

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

  

วันสัมมนา : 

26 สิงหาคม 2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

อไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

 

วิธีการชำระเงิน   

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. 

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์               เลขที่ 405-776955-2 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร      มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม 
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา 
  หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด  

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110               

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของ    ค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  
โทร : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 138,278