เทคนิคการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน อย่างไรให้ได้ผล : อาจารย์ ธนุเดช ธานี

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นไม่รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

หัวหน้างานหรือผู้บริหารระดับต้นมีความชํานาญในงานที่ทำ แต่ขาดทักษะการบริหารงาน และบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่การทำงานของตัวเอง แต่ไม่เก่งในการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน”

หัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาศัยความร่วมมือจาก ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  "การเป็นหัวหน้างานเพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งจากคนที่ทำงานเก่งและขยันใครก็เป็นได้" แต่การเป็น "หัวหน้างานยุคใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายและ KPI ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้างานในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และเสริมทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 
  2. เพื่อพัฒนาทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์การวางแผนเพื่อการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน ในการทำงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o  หัวหน้างานคือใคร ?

o  ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”

o  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

o  คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของหัวหน้างาน

ส่วนที่  2  :  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

o  รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตนของตนเอง

o  รู้เขา : กลเม็ดในการทํางานกับ 4 คนประเภท

Workshop : กลเม็ดในการทํางานกับ 4 คนประเภท

ส่วนที่  3  :  เทคนิคในการสั่งงาน (Directing) และมอบหมายงาน (Delegation) ที่มีประสิทธิภาพ

o  ประโยชน์ของการสั่งงาน และมอบหมายงาน

ปัญหาที่มักพบในการสั่งงาน

o  องค์ประกอบในการสั่งงานและมอบหมายงาน

o  ขั้นตอนในการสั่งงานและมอบหมายงาน

o  หลักการและเทคนิคการสั่งงานและมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ใหม่

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการมอบหมายงาน

o  ประตูใจในการสื่อสารและสั่งงานลูกน้อง

Workshop : Role play ฝึกทักษะการสั่งงาน มอบหมายงานให้ได้ใจและงาน

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ที่มีประสิทธิภาพ

o   ประโยชน์ของการติดตามงาน

o   หลักและวิธีการติดตามงาน

o   4 เทคนิคในการติดตามงาน (Following) ให้ได้ผล

o  การติดตามและจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบวันต่อวัน

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่  5  :  สรุปบทเรียนและถาม-ตอบ

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

o  เรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหา ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

o  ประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน

o  ฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นในการเป็นหัวหน้างานแบบ Roleplay

o  พร้อมกรณีศึกษาประสบการณ์ตรงจากวิทยากรกว่า 28 ปี ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน มีส่วนร่วม และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ : 

ผู้จัดการระดับต้น หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร

Visitors: 116,419