รุ่น 9 บริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen (Employee Relations for Employee Engagement : Engagement Module 2) : 10 ธันวาคม 2563

องค์กรของท่านยังประกับปัญหาการบริหารจัดการเหล่านี้บ้างไหม?

 • พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆขององค์กร
 • อัตราการ Turn Over หรือหยุดงานสูง
 • บรรยากาศในการทำงานมีความอึมครึม มีความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในการบริหารงานระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง
 • มีความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดการประสานงาน และทำงานกันเป็นทีม
 • ข้อร้องเรียนจากพนักงานเพิ่มสูงขึ้น
 • คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันในองค์กรลดลง
 • พนักงานไม่ค่อยมีความสุข ไม่ตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน 
 • อัตราการ Complaint หรือ Claim สูง
 • มีการปล่อยข่าวลบต่อองค์กรและหัวหน้างานใน Social Media 
 • Productivity ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • อัตราการเกิดของเสีย หรือ Rework สูง
 • อื่น ๆ

แล้วท่านหาทางออก หรือแก้ปัญหาอย่างไร ? ที่จะบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรยุค 4 Generation มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ 

      หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Employee Relations) เชื่อมโยงกับการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)  เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านได้แนวทางกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้องต้น และยกระดับการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และแนวทางในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง รวมทั้งสร้างความผูกพันในองค์กร
 2. เสริมสร้างทักษะในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในยุค 4 Generation
 3. เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ 
 1. เสริมสร้างทักษะการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในยุค 4G
 2. เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร
 3. สามารถจัดทำแผนงานแรงงานสร้างความผูกพันในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถวัดผล/ประเมินผลการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relations Introduction)

 • แรงงานสัมพันธ์ คือ อะไรกันหนอ ?
 • ทำไมต้องบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ร่วมกัน ?
 • มูลเหตุปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
 • มูลหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีในองค์กรที่เกิดจากลูกจ้าง
 • Workshop 1 : แนวโน้มของปัญหาแรงงานสัมพันธ์ และแนวทางป้องกันแก้ไข
 • ถ้าองค์กรสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี แล้วลูกจ้างและนายจ้างจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

ส่วนที่  2  :  แนวทางการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์ภาคปฏิบัติ

 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวงจรธุรกิจ และตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Employee Relations Management)
 • กระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee Relations Process)
 • แนวทางการกำหนดนโยบายแรงงานสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม (Employee Relations Policy)
 • แนวทางการวางระบบสื่อสารภายในองค์กร  (Communication and Meeting Technique) เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารในองค์กร (Communication Action Plan) ด้วยข้อมูลจาก Workshop 1 
 • แนวทางการสร้างกลไกทวิภาคีระหว่างสหภาพแรงงาน คณะกรรมการลูกจ้าง และตัวแทนฝ่ายนายจ้าง (Bilateral Mechanism)
 • แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ขั้นเทพ (Employee Relations Activities)

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรสมัยใหม่ยุค 4 Gen

 • ทางเลือกใหม่ในการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทั้ง 4 Gen (Modern Employee Engagement Survey)
 • Workshop 3 : การสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันต่อองค์กรยุค 4 Gen 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการกำหนด KPI และจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กรในยุค 4G

 • การกำหนดตัวชี้วัดความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement KPIs) ที่ CEO อยากเห็น
 • การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่โดนใจผู้บริหาร และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน
 • Workshop 4 : การนำผลจาก Workshop 3 มากำหนด EE KPI และจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen

ส่วนที่  5  :  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร (Key Success)  

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกทุกฝ่ายงาน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าแผนกฝึกอบรม และผู้สนใจทั่วไป

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)   

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
วันที่  10  ธันวาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่จัดอบรม

Miracle Grand Convention Hotel ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ (ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-853-5513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,419