รุ่น 8 บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen (Employee Relations for Employee Engagement 4 Gen) : 27 มีนาคม 2563

หลักสูตรที่ 2 GURU ของ HR โคจรมาพบกัน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Employee Relations) ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :

27  มีนาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

อไรซ์ โฮเต็ล สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์

 

วิทยากร :

1) อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์

 • รองประธานอาวุโส บริษัท ศูนย์กฏหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • อดีตกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงาน 50 กว่าปี

2) อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากประสบการณ์กว่า 30 ปี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 • อาจารย์พิเศษ MBA และ MPA มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
 • ประสบการณ์ด้าน Employee Engagement 12 ปี

 

องค์กรของท่านเคยประกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม? 

 • ขาดความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานสัมพันธ์
 • พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆขององค์กร
 • Turn Over สูง
 • บรรยากาศในการทำงานมีความอึมครึม มีความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในการบริหารงานระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง
 • พนักงานมีความขัดแย้ง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดการประสานงาน และทำงานกันเป็นทีม
 • มีข้อร้องเรียนจากพนักงานเพิ่มมากขึ้น
 • คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจหรือความผูกพันในองค์กรลดลง
 • พนักงานขาดความสุข ไม่ตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการของเสีย   เพิ่มขึ้น งานผิด 
 • มีการงด O.T. และ Slow down ในการทำงานของพนักงาน 
 • มีการปล่อยข่าวลบต่อองค์กรและหัวหน้างานใน Social Media 

แล้วท่านหาทางออก หรือแก้ปัญหาอย่างไร ? ที่จะบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรยุค 4 Gen มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ 

        หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Employee Relations) บูรณาการกับการสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)  เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านได้รับแนวทางกึ่งสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปปรับในการยกระดับงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในวิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในยุค 4G
 3. เพื่อเป็นเสริมสร้างเทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในยุค 4G
 5. สามารถจัดทำแผนงานแรงงานสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถวัดผล/ประเมินผลการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เนื้อหาสำคัญของการอบรม (Course Outline) :

ภาคเช้า บรรยายโดย อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์
ส่วนที่ 1 : แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
 • วัตถุประสงค์ของการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (LABOR RELATIONS OBJECTIVEs)
 • 5S or 6W Strategy
 • 9 ยุทธศาสตร์สร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์
 • ER KPI
 • Workshop 1 : สร้างแผนบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร
 • 20 กรณีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสหภาพแรงงาน (Union Vulnerability Audit)
 • UFO ยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่ 2 : กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและผู้บริหารควรรู้

ส่วนที่ 3 : วิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในยุค 4 Gen

 • ข้อคิดและข้อควรคำนึงในการบริหารงาน ER ยุค 4 Generation 
 • แนวคิดคน Gen Y กับแรงงานสัมพันธ์ 
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สอดรับกับวงจรธุรกิจ 
 • 4Cs Change Strategy ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen

 

ภาคบ่าย โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์

 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Employee Relations Management) 
 • กระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee Relations Process) 
 • เครื่องมือด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Relations Tools for Employee Engagement) 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen

 • ทางเลือกใหม่ในการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานทั้ง 4 Gen (Modern Employee Engagement Survey)
 • Workshop 3 : การสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen
 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement KPIs)
 • การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่โดนใจผู้บริหาร และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน
 • Workshop 4 : การนำผลจาก Modern Survey มากำหนด KPI และจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร (Key Success) 

 ***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก นักแรงงานสัมพันธ์ และนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

วิธีการชำระเงิน :    

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น   

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง   

 

คำแนะนำในการชำระเงิน :   

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่ หน้างาน   

 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย  

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276  

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 129,122