รุ่น 8 บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen (Employee Relations for Employee Engagement 4 Gen) : 15 กันยายน 2563

 

ส่วนที่ 1 : แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
 • วัตถุประสงค์ของการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (LABOR RELATIONS OBJECTIVEs)
 • 5S or 6W Strategy
 • 9 ยุทธศาสตร์สร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์
 • ER KPI
 • Workshop 1 : สร้างแผนบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร
 • 20 กรณีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสหภาพแรงงาน (Union Vulnerability Audit)
 • UFO ยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์

 

ส่วนที่ 2 : กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและผู้บริหารควรรู้

 

ส่วนที่ 3 : วิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในยุค 4 Gen

 • ข้อคิดและข้อควรคำนึงในการบริหารงาน ER ยุค 4 Generation 
 • แนวคิดคน Gen Y กับแรงงานสัมพันธ์ 
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สอดรับกับวงจรธุรกิจ 
 • 4Cs Change Strategy ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen

 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์

 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Employee Relations Management) 
 • กระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee Relations Process) 
 • เครื่องมือด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Relations Tools for Employee Engagement) 

 

ส่วนที่ 5 : แนวทางการสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen

 • ทางเลือกใหม่ในการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานทั้ง 4 Gen (Modern Employee Engagement Survey)
 • Workshop 2 : การสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen
 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement KPIs)
 • การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่โดนใจผู้บริหาร และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน
 • Workshop 3 : การนำผลจาก Modern Survey มากำหนด KPI และจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร (Key Success) 

 ***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : 

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก นักแรงงานสัมพันธ์ และนักบริหารทรัพยากรบุคคล  

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

 

วิธีการชำระเงิน :    

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. 
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น   

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง   

 

คำแนะนำในการชำระเงิน :   

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่ หน้างาน   

 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย  

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด    

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502  

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276  

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 138,090