การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร รุ่น 16 (Developing Employee Relations to build Employee Engagement) : 15 ตุลาคม 2567

ท่านประสบกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กรนี้ไหม?

 • พนักงานมีความสามารถ (Competency) แต่ใจไม่รักองค์กร (Engagement)
 • อัตราการ Complaint หรือ Claim สูง
 • มีการปล่อยข่าวลบต่อองค์กรและหัวหน้างา
 • Productivity ไม่ได้ตามเป้าหมาย
 • อัตราการเกิดของเสีย หรือ Rework สูง
 • พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และกิจกรรมขององค์กร
 • อัตราการ Turn Over หรือหยุดงานสูง
 • บรรยากาศการทำงานอึมครึม นายจ้างและลูกจ้างหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกัน
 • การทำงานร่วมกันไม่เป็น Teamwork แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ประสานงานกัน
 • ข้อร้องเรียนพนักงานสูง
 • คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันต่อองค์กรลดลง
 • พนักงานไม่ค่อยมีความสุข ไม่ตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน 
 • อื่น ๆ

ท่านจะหาทางออกของปัญหานี้อย่างไร ? ที่จะยกระดับแรงงานสัมพันธ์ ให้กลายเป็นความผูกพันต่อองค์กร ในการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork อย่างมีความสุขในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน 

หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Employee Relations) ต่อยอดสู่การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านมีแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้งาน

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้  :  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 1. สามารถอธิบายแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้
 2. เสริมสร้างเทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
 3. เสริมสร้างเทคนิคการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลง
 4. สามารถตรวจเช็คสุขภาพองค์กรด้านแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 6. สามารถกำหนด Engagement KPIs จากปัญหาแรงงานสัมพันธ์และการตรวจเช็คสุขภาพองค์กรของตนเองได้ตรงประเด็น
 7. เสริมสร้างเทคนิคการเสนอแนวทางการจัดการความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 8. สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารในการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 9. เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  ผู้บริหารและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ต้องรู้ (Employee Relations Introduction)

 • แรงงานสัมพันธ์ คือ อะไรกันหนอ ?
 • ทำไมต้องบริหารแรงงานสัมพันธ์ร่วมกัน ?
 • มูลเหตุปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง
 • มูลหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีในองค์กรที่เกิดจากลูกจ้าง
 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาแรงงานสัมพันธ์ และแนวทางป้องกันแก้ไข
 • แรงงานสัมพันธ์ที่ดีลูกจ้างและนายจ้างจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

ส่วนที่  2  :  การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Employee Relations Management)

 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Strategic Employee Relations Management)
 • กระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee Relations Process)

ส่วนที่ 3 : เปลี่ยนแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Change Employee Relations into Employee Engagement)

 • กระบวนการเปลี่ยนแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Process of Transforming Employee Relations into Employee Engagement)
 • การเช็คสุขภาพองค์กรด้านความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Diagnosis)
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติเช็คสุขภาพองค์กร (Engagement Diagnosis) 

ส่วนที่ 4 : การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement KPIs and Engagement Strategy) 

 • การกำหนดตัวชี้วัดความผูกพันต่อองค์กร (Engagement KPIs) ที่ CEO อยากเห็น
 • การกำหนดกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Strategy) ให้สอดคล้องกับ Engagement KPIs
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Engagement KPIs จากข้อมูล Workshop 1 และ 2 

ส่วนที่ 5 : การนำเสนอแนวทางการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Intervention and Tools) 

 • การนำเสนอแนวทางการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Intervention) 
 • เครื่องมือการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Tools)
 • 4 เครื่องมือแรงงานสัมพันธ์ที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Relations Tools for Engagement)
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสาร (Communication Action Plan) จาก Workshop 1 

ส่วนที่ 6 : การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Action Plan

 • การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Action Plan) ที่โดนใจผู้บริหาร และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน
 • การจัดทำแผนงานกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activity Plan) แบบ "สุข->สร้าง->ได้"

ส่วนที่  7  :  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร (Key Success Factors)  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทุกฝ่ายงาน นักบริหารทรัพยากรบุคคล สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการ และผู้สนใจทั่วไป

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)   

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ : 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง 
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น 
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบัน People Develop Center  
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ HR และการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์กรชั้นนำกว่า 34 ปี

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  16  วันที่  15  ตุลาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่จัดอบรม

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก)

ค่าลงทะเบียนอบรม  

พิเศษ 1 เพียง 3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ปรึกษาฟรีก่อน และหลังการอบรม

พิเศษ 3 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co.,Ltd.    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552 
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502   
 • กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 293,190