รุ่น 14 หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 22 ตุลาคม 2563

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

 • ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน”

หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) 

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ  ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ จากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่มากลั่นกรองและถ่ายทอด ที่จะช่วยให้ท่านและหัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

วัตถุประสงค์ของการอบรม :

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในงาน
 2. เสริมสร้างทักษะในการบริหารงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน
 3. เสริมสร้างทักษะในการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเองและหน่วยงาน
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) :  

ส่วนที่  1  :  ทักษะการเป็นผู้นำในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน (Leadership and Teamwork Skill)  

 • 5 บทบาท 13 หน้าที่ และ 5 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 • "รู้เรา" จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • "รู้เขา" จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Workshop 1 : รู้เขา-รู้เรา หัวหน้า 4 ประเภท VS ลูกน้อง 4 ประเภท
 • บทบาทของผู้นำแบบ เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา ในการบริหารทีมงานให้คนอยากทำงาน 

ส่วนที่  2  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skills)  

 • การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Interpersonal Communication) 
 • แนวทางการสื่อสารและประสานงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ...แบบสานสัมพันธ์ (Positive Communication) 
 • แนวทางการสื่อสารกับทีมงานแต่ละ Generation 

ส่วนที่  3  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skills)  

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน” 
 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?
 • 8 เทคนิคการจูงใจสำหรับผู้บังคับบัญชา 

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skills) 

 • 4 ความรักที่สร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร
 • Workshop 2 : แนวทางการสร้างความรัก 4 ประเภท ในองค์กร
 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร 
 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน (Conflict Management)

ส่วนที่  5  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skills)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ
 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • Workshop  3 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • 4 แผนปฏิบัติงาน ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ 

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skills)

 •  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency) ลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching
 • 12 กรณีที่ต้องหัวหน้าจำเป็นพัฒนาลูกน้อง
 • Tactic ของการ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map/Training Matrix  

ส่วนที่  7  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Follow up Skills) 

 • กระบวนการสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิผล (Effective Directing and Follow up) 
 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Follow up) 
 • Workshop 4 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  8  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skills) 

 • แนวทางการปรับปรุงงาน (Work Improvement)
 • เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยข้อเสนอแนะ (Kaizen)
 • เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag   

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate) 

รูปแบบการอบรม :

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
วันที่  22  ตุลาคม  2563  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (ถนนวิภาวดีรังสิต-หลักสี่ ใกล้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม 

4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษเพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์              เลขที่ 405-776955-2  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง  


คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 


ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 091-738-7838, 095-8535513, 02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,016