ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่นที่ 26 (Professional Supervisory Skills) : 19 สิงหาคม 2567

Reskills and Upskills ทั้ง Soft skills และ Hard Skills  หัวหน้างาน มืออาชีพ ที่ได้ทั้งแบบฟอร์ม เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการในการบริหารคนและบริหารงาน

หากองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาหัวหน้างานเหล่านี้ ?

 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน ไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน มีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนแบบมืออาชีพ เรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน”

ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การเป็นหัวหน้างานถ้าแค่แต่งตั้งคนที่ "ทำงานเก่งและขยัน ใครๆ ก็เป็นได้" แต่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานมืออาชีพให้เก่งทั้ง การบริหารงานให้เพิ่มผล และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า”    เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) 

จากหลักสูตร In-house Training ยอดนิยมของสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) และโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program) ของผู้บริหารระดับต้นและหัวหน้างานองค์กรธุรกิจชั้นนำมากลั่นกรองและถ่ายทอด "แบบกระชับ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง" ที่จะช่วยให้หัวหน้างานในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม : เพื่อให้ผุ้เข้ารับการอบรม

 1. สามารถอธิบาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเทคนิคการบริหารของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานได้
 2. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 18 ทักษะการบริหารงานและการบริหารคนที่หัวหน้างานมืออาชีพต้องมี
 3. เสริมสร้างทักษะการบริหารคนให้งานได้ผลคนได้ใจ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของหน่วยงานและตนเอง
 4. สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการบริหารและปกครองลูกน้องได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 5. สามารถกำหนดแนวทางการสร้างความรักและความผูกพันได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 6. เสริมสร้างทักษะการบริหารงานให้งานได้ผลคนได้ใจ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ในการสร้างความสำเร็จของหน่วยงานและตนเอง
 7. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงานยุคใหม่ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
 8. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

หัวข้อสำคัญของการอบรม (Course Outline) :  

ส่วนที่  1  :  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานมืออาชีพที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน Job Description 

 • 5 บทบาทของหัวหน้างานมืออาชีพที่ไม่กำหนดไว้ใน Job Description
 • 13 หน้าที่ของหัวหน้างานมืออาชีพที่ไม่กำหนดไว้ใน Job Description
 • 5 ความรับผิดชอบของหัวหน้างานมืออาชีพที่ไม่กำหนดไว้ใน Job Description

ส่วนที่  2  :  18 ทักษะการบริหารงานและการบริหารคนที่หัวหน้างานมืออาชีพต้องมี

 • 10 ทักษะการบริหารงานที่หัวหน้างานมืออาชีพต้องมี
 • 8 ทักษะการบริหารคนที่หัวหน้างานมืออาชีพต้องมี

ส่วนที่  3  :  ทักษะการเป็นผู้นำยุคใหม่ในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน

 • ทักษะการเป็นผู้นำแบบ "เข้าใจ->เข้าถึง->พัฒนา" ในการบริหารทีมงานให้อยากทำงาน 
 • "รู้เรา" จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • "รู้เขา" จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์การบริหารและปกครองลูกน้อง 4 เซียน แบบรู้เขา-รู้เรา 

ส่วนที่  4  :  ทักษะการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination Skills)  

 • การสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล (Interpersonal Communication) 
 • แนวทางการสื่อสารประสานงานในการสร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยประตูใจ...แบบสานสัมพันธ์ (Positive Communication) 
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารของผู้นำที่ลูกน้องปรารถนา

ส่วนที่  5  :  ทักษะการจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Motivation Skills)  

 • พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน” 
 • จูงใจ (Motivation) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ?
 • 11 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Motivation Techniques)

ส่วนที่  6  :  ทักษะการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Skills) 

 • 4 ความรักที่เสริมสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสร้างความรักและความผูกพัน 4 ประเภท ในองค์กร
 • 10 เทคนิคของหัวหน้างานยุคใหม่ในการสร้างบรรยากาศความผูกพันต่อองค์กร 
 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งภายในทีมงาน (Conflict Management)

ส่วนที่  7  :  ทักษะการกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน (Goal Setting and Planning Skills)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานตามระดับของการจัดการ
 • กุญแจทอง 3 ดอกของการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • Workshop  3 : ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Effective Action Plan) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมาย
 • 4 แผนปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและหัวหน้างานต้องจัดทำ 

ส่วนที่  8  :  ทักษะการสอนและพัฒนางาน (Coaching and Development Skills)

 •  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (Competency) หรือ Skill ลูกน้องก่อนการ OJT และ Coaching
 • 13 กรณีที่ต้องหัวหน้าจำเป็นพัฒนาลูกน้อง
 • Tactic ของการ OJT ที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาทีมงาน ด้วย Training Road Map / Training Matrix 

ส่วนที่  9  :  ทักษะการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน (Directing, Delegation and Follow up Skills) 

 • กระบวนการสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิผล (Effective Directing and Follow up) 
 • เทคนิคการสั่งงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Follow up) 
 • Workshop 4 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงาน 

ส่วนที่  10  :  ทักษะการปรับปรุงงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุน (Work Improvement Skills) 

 • ขั้นตอนการปรับปรุงงาน (Work Improvement Process)
 • เทคนิคการปรับปรุงงาน ด้วยข้อเสนอแนะ (Kaizen)
 • เทคนิคการปรับปรุงการประสานงานภายในองค์กรด้วย Red Tag   

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate) 

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย (Lecture)  
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)  

 • กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหัวหน้างานองค์กรชั้นนำ จากประสบการณ์ 29 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  26  วันที่  19  สิงหาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม (VENUE) : 

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18, 20 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1)  3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

                ปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2)  ลงทะเบียน 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก(หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 4057769552  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 290,242