เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ รุ่นที่ 21 (Interview & Selection Techniques) : 23 มีนาคม 2567

ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างมั่นคง ด่านแรกที่สำคัญคือการสัมภาษณ์และ    คัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กรเข้าร่วมงาน แต่การสัมภาษณ์และคัดเลือกจริง อาจประสบกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น

1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน (หนังไม่ตรงปก)
2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน
3. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดีคนนี้ก็เด่นไม่รู้จะตัดสินใจเลือกคนไหนดี ?
4. ผู้มาสมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ยังไม่โดนใจ แล้วจะเลือกดีไหมหนอ ?
5. คะแนนประเมินผลการสัมภาษณ์ HR กับ Line Manager ไม่สอดคล้องและใช้ความรู้สึกในการประเมิน
หลักสูตรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า 31 ปี..........มาเป็น Public Training 
 
พร้อมตัวอย่างคำถามเด็ดในการสัมภาณ์ Competency แบบ "เก่งงาน-เก่งคน-เก่งคิด" และแบบประเมินการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วย Competency 
 
 
สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม :
 1. เสริมสร้างทักษะการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ตรงกับที่องค์กรต้องการและคาดหวัง
 2. สามารถตั้งคำถามการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ "คนเก่ง คนดีมีความเหมาะสม" ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์
 3. สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความเหมาะสมกับงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหา "หนังไม่ตรงปก"
 4. สามารถออกและทบทวนแบบประเมินผลการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วย Competency ตามตำแหน่งงานที่ประเมินขีดความสามารถผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ลดการใช้ความรู้สึกในการประเมิน
 5. สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานใหม่และค่าประสบการณ์ในการตกลงว่าจ้างได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับการบริหารค่าจ้างขององค์กร  

เนื้อหาสำคัญของการอบรม (COURSE OUTLINE) : 

1)  ปัญหาที่มักพบในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ และแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน (Interview & Selection Problem and Solution)

2)  เคล็ด (ไม่) ลับ...เทคนิคที่ผู้บริหารและ HR มืออาชีพใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ตั้งแต่การวางแผนการสัมภาษณ์จนถึงขั้นประเมินผลการสัมภาษณ์ (Professional Interview Techniques)

     Workshop 1 : Self-assessment การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

3)  วิธีการและเทคนิคการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เจาะลึกเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Techniques 

4)  วิธีการและเทคนิคการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงานระดับพนักงานถึงผู้บริหาร ด้วย 3 Know (Interview Tricks)

     Workshop 2  :  ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์ตัวจริงของผู้สมัครแบบ 3 Know

     Workshop 3 : Role play สัมภาษณ์งานเจาะลึกเชิงพฤติกรรมการทำงานด้วย ST-A-R และ 3 Know

5)  เครื่องมือที่ใช้การสัมภาษณ์ให้ได้พนักงานใหม่ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร (Interview Tools)

6)  การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้สมัครด้วย Competency ให้ตรงกับตำแหน่งงาน (Interview & Selection base on Competency)

7)  ข้อผิดพลาดที่ทำให้จ้างคนผิดและตัดสินใจพลาด ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่  

8)  วิธีการและเทคนิคการออกแบบและทบทวนแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (New Interview Evaluation Design)

     Workshop 4  :  ฝึกปฏิบัติออกแบบและทบทวนแบบประเมินการสัมภาษณ์ยุคใหม่ด้วย Competency

9) เทคนิคการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และบวกค่าประสบการณ์ (New Comers Wage and Plus experience)

     Workshop 5 : Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และบวกค่าประสบการณ์

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

1. การบรรยายจากประสบการณ์จริงในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานใหม่มากกว่า 30 ปี

2. การจัดทำ Workshop ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

3. Role Play การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมด้วย STAR Technique และ 3 Know

4. Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และค่าประสบการณ์

วิทยากร :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center  
 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 34 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
 • วิทยากรพิเศษด้าน HR คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  21  วันที่  23  มีนาคม  2567  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.  

สถานที่จัดอบรม

REMBRANDT HOTEL สุขุมวิท 18 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS อโศก) 

ค่าลงทะเบียนอบรม 

พิเศษ 1 เพียง 3,700 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

             ราคาปกติ 4,200 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน : 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่4057769552 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น  

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง 

คำแนะนำในการชำระเงิน 

 • โปรดส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร  Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย 
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ 22/20 หมู่ 6 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502 

กรณียกเลิกการอบรมกรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนอบรม หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าอบรมเพื่อรับเอกสาร   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ  

Tel : 095-853-5513, 091-738-7838

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 278,611