การพัฒนาทักษะหัวหน้างานฝ่ายผลิต (Production Supervisor Skills Development) : ไทย เคเค อุตสาหกรรม

อบรมแบบเน้นประสบการณ์จริง แล้วอ้างอิงปฤษฎีที่ปรับใช้งานได้ทันทีหลังอบรม ด้วยการทำ Workshop ผสมผสานเรื่องเล่าแบบฮาๆ ค่ะ 

Visitors: 285,543