ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) กับ KPI และ Action Plan โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) กับ KPI และ Action Plan

อาจารย์ ต้น ธนุเดช ธานี
 
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th
 
ในการวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPI)...ทำกันอย่างไร ?
 
...ผมขอนำเกร็ดจากประสบการณ์ในปฏิบัติจริง และถ่ายทอดเป็นหลักสูตรการบรรยายมาฝากกันครับ ซึ่งคงต้องอธิบายเรื่อง 12 ขั้นตอนสำคัญในการบริหารกลยุทธ์ (Strategy Management) ก่อนจะได้เห็นภาพความเชื่อมโยง
 
จากภาพขออธิบายย่อๆ ดังนี้ครับ
ขั้นตอนการวางกลยุทธ์ มีขั้นตอนที่ 1-5 ดังนี้
1. กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธะกิจ (Mission) นโยบาย (Policy) และเป้าหมายองค์กร (Goal / Target) ซึ่งปกติผู้บริหารระดับสูงจะฝ่ายกำหนด โดยอาจหารือร่วมกับระดับจัดการ
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรในด้านที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ส่วนที่เกี่ยวกับ PEST และ 5 Force
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในด้านที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งยิมนมใช้ 7S
4. กำหนด และเลือกกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) ที่จะบรรลุเป้าหมาย แต่กลยุทธ์ที่หลายองค์นิยมใช้มักเป็นกลยุทธ์จุดแข็งที่เป็นโอกาส
5. จัดทำแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เชื่อมโยงวัตถุประสงค์ของมุมมองแต่ละมุมมองหรือมิติต่างๆ ขององค์กร ทั้งด้านการเรียนรู้และเติบโต กระบวนการภายใน สิ่งแวดล้อม ลูกค้า และการเงิน แล้วจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) โดยนำ Initiative ใน Balance Scorecard (BSC) มาจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์
 
ขั้นตอนการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 6-9 ดังนี้
6. การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
7. กระจาย Corporate KPI สู่ฝ่ายงาน โดยจัดทำเป็น Department / Section / Function KPI ให้สอดคล้องกับ Corporate KPI และปรับแต่งเป้าหมาย 3 ประเด็น คือ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และนำ้หนักของตัวชี้วัด
8. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้มี PDCA, 5W2H และ KPI
9. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Implementation)
 
ขั้นตอนการตวบคุมเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ 10-11 ดังนี้
10. ติดตาม ประเมินผล และควบคุมการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และ KPI
11. ปรับปรุง ทบทวน  พัฒนากลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติงาน
 
มาถึงตอนนี้คงเห็นความเชื่อมโยงของ Action Plan กับ Strategic Plan และ KPI กันแล้วนะครับ ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นแนวทางใช้งานกันนะครับ
 
" People Develop Business Develop " 
Visitors: 279,457