การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็ว มีการแข่งขันในการหาลูกค้าและสร้างตลาดใหม่ๆ มากขึ้น องค์กรต้องบริหารงานให้มีความต่อเนื่องไม่สะดุดให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญ ๆ ขององค์กร (Key Positions) ผู้บริหารขององค์กรชั้นนำยุคใหม่ โดยเฉพาะบริษัทมหาชน ให้ความสนใจเรื่องการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) ในการลดความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กรให้มีความต่อเนื่องมากขึ้น

สถาบันฝึกอบรม People Develop Center ได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ "การสรรหาและคัดเลือก -> วางแผนพัฒนา (ปั้น Successor) -> ทดลองสืบทอดตำแหน่ง -> สืบทอดตำแหน่งงาน"ทั้งภายในองค์กรและที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้ท่านปั้น Successor ให้ Success อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
 2. สามารถจัดทำ Flow Chart คู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง Succession Plan ได้อย่างเป็นระบบ
 3. สามารถเตรียมความพร้อมในการค้นหา คัดเลือก พัฒนา Successor ให้มีความต่อเนื่องกับการดำเนินธุรกิจ
 4. สามารถกำหนดแนวทางในการประเมินผล เพื่อทดลองสืบทอดตำแหน่ง และแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างหรือพัฒนาระบบ Succession Planning ได้อย่างมีประสิทธิผล 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Successor กับ Succession Plan  

 • ความหมายของ Successor และ Succession Plan
 • ประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
 • ผู้สืบทอดตำหน่งกับคนเก่ง (Successor VS Talent)
 • ปัญหาที่มักพบในการจัดทำ Succession Plan และแนวทางป้องกันปัญหา 

ส่วนที่  2  : 9 ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan ให้ได้ผล (Succession Plan Process)

 • ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
 • Workshop 1 : จัดทำ Flow Chart ในการจัดทำ Succession Plan 

ส่วนที่  3  :  แนวทางการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่พร้อมจะสืบทอดตำแหน่งงาน (Pool of Candidate)

 • เทคนิคการคัดเลือก คนเก่ง คนดี และเป็นที่ยอมรับ 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคในการพัฒนา Successor ที่มีประสิทธิภาพ (Successor Development Techniques)

 • การจัดทำแผนพัฒนา Pool of Successors ด้วย Succession Plan 
 • Workshop 2 : การจัดทำ Succession Plan ของ Successor แต่ละคน
 • แนวทางในการพัฒนา Successor ให้สอดคล้องกับ Competency Gap 

ส่วนที่  5  :  เทคนิคการประเมินผล Successor (Successor Appraisal) หลังการพัฒนา

 • 4 หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor
 • เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Performance (Effective Performance Evaluation)
 • เกณฑ์การประเมิน Successor ด้วย Competency (Effective Competency Evaluation)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่ง Successor ด้วย KPI และ Competency 

ส่วนที่  6  :  9 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

 • ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง  

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

การเล่า Case ประสบการณ์

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

สนใจหลักสูตรติดต่อ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838,  095-853-5513,  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 147,136