การบริหารและพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career Development and Management) โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

นึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) ที่หลายองค์กรนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร ก็คือ การจัดทำการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร (Career Development) โดยการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน (Career Path) กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการบริหารคนเก่ง (Talent Management) รวมทั้งกำหนดเส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) ให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องการปฏิบัติงานตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาความสามารถ และความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในระยะยาว ที่จะส่งผลช่วยทำให้องค์กรมีบุคลากรคุณภาพในการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานผสานกับการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้าน HRDที่จะช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถออกแบบ Career Path, Succession Plan, Talent Management  และ Training Road Map ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ / สิ่งที่จะได้รับ

  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำ Career Development, Career  Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map  
  2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาจัดทำ Career  Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Mapภายในฝ่ายงานของตนเอง  ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายและโครงสร้างฝ่ายงานของตนเอง และสนับสนุนต่อ   กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร        
  3. สามารถกำหนด Career Path ในการวางแผนอนาคตให้พนักงานเห็นการเติบโตก้าวหน้าใน    สายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สามารถกำหนดหลักสูตรการเป็นผู้บริหารให้สอดคล้องกับ Career Path, Succession Plan และ Training Road Map ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเกี่ยวกับระบบการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management System)

o   ความหมายของการบริหารและพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน (Career Development and Management) ?

o   ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องทำ Career Development and Management?

o   ความสัมพันธ์ของ Career Development, Career Path, Succession Plan, Talent Management และ Training Road Map

ส่วนที่  2  :  เทคนิคและวิธีการในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้พนักงานเห็นการเติบโต

o    ความหมายและประโยชน์ของ Career Path (CP)

o    รูปแบบการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

o    แนวทางการจัดทำ Career Path ในการวางแผนอนาคตให้พนักงานเห็นการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

o    ตัวอย่าง : Career Path

o    Workshop 1 : การจัดทำ Career Path

ส่วนที่  3  :  เทคนิคและวิธีการในการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

o    ความหมายและประโยชน์ของ Succession Plan (SP)

o    ขั้นตอนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

o    ตัวอย่าง : Succession Plan

o    Workshop 2 : การจัดทำ Succession Plan

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management)

o   การสรรหาและคัดเลือกพนักงานดาวเด่น

o   การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานดาวเด่น

o   การรักษาพนักงานดาวเด่น

o   การใช้ศักยภาพพนักงานดาวเด่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนที่  5  :  เทคนิคและวิธีการในการจัดทำ Training Road Map(TRM) เพื่อจัดหลักสูตรการเป็นผู้บริหาร

o    ความหมายและประโยชน์ของ Training Road Map (TRM)

o    จะเริ่มต้นทำ Modern Training Road Map อย่างไรดีให้มีประสิทธิภาพ ?

o    การวิเคราะห์หา Managerial Competency เพื่อกำหนดหลักสูตรการเป็นผู้บริหารจากใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Modern Job Description)

o    ตัวอย่าง : Training Road Map

o    Workshop 3 : การจัดทำ Training Road Map ของฝ่ายงาน

o    การเชื่อมโยง IDP ไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path

ส่วนที่  6  :  แนวทางการพิจารณาPromote พนักงานขึ้นเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหาร

         o    เกณฑ์การพิจารณา Promote จากผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และประสบการณ์การทำงาน

หมายเหตุ : หัวข้อการเรียนรู้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร

 

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

  

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การเล่า Case ประสบการณ์

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

สนใจหลักสูตร ติดต่อคุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 091-738-7838,  095-8535513,  02-061-3276

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 140,556