7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพ

7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานที่นักสัมภาษณ์งานมืออาชีพควรทำ 

 
โดย อ.ต้น ธนุเดช ธานี 
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

7 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ..ที่ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ HR ควรทำ

1. วางแผนการสัมภาษณ์ : กำหนดรูปแบบ วิธีการ และเวลาที่ใช้สัมภาษณ์ รวมทั้งศึกษาประวัติผู้สมัครงาน และหลักฐานต่างๆ เช่นวุฒิการศึกษา ซึ่งมีการรับจ้างปลอมวุฒิกันมากตามเวป

2. เปิดการสัมภาษณ์ : ควรมีแนะนำตัวคณะกรรมการสัมภาษณ์แต่ละท่าน และเริ่มสร้างบรรยากาศการพูดคุยแบบสบายๆเป็นกันเอง เช่น การเดินทาง เรื่องงานอดิเรก ฯ เพื่อให้ผู้สมัครคลายกังวล และเปิดเผยตัวตนให้มากที่สุด เราจะได้วิเคราะห์ว่าเขาเหมาะกับองค์กรของเราหรือไม่ แล้วเหมาะกับงานใด

3. ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แนะนำตัวและประสบการณ์ และสัมภาษณ์ในประเด็นสำคัญๆ เพิ่มเติมแบบเจาะลึกในสิ่งที่ต้องการทราบหรือมีข้อสังเกต

4. ตั้งคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการทำงาน ด้วย Job Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การบริการ ฯ ด้วยคำถามเชิงพฤติกรรมแบบปลายเปิด โดยให้เขาเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ให้เราฟัง ด้วยคำถาม 3Know คือ know what-> know why-> know how

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สอบถามสิ่งที่เขาต้องการรู้เกี่ยวกับบริษัท งานที่รับผิดชอบ KPI ของงานช่วงทดลองงาน สวัสดิการ ฯ ถ้าเขาไม่ถามเราก็ต้อง PR บริษัทครับ

6. ปิดการสัมภาษณ์ ด้วยการกล่าวขอบคุณที่สละเวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วแจ้งระยะเวลาที่จะติดต่อกลับไป

7. ประเมินผลระดับความสามารถผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงานแต่ละระดับ

มาถึงตอนนี้ท่านคงได้แนวปฏิบัติไปปรับในการสัมภาษณ์ให้มีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

ส่วนหนึ่งเกร็ดความรู้จากการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบเข้มข้น” (Intensive Interview Techniques) ครับ

Visitors: 122,143