เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan Techniques) : Thai Daizo Aerosol

ทีมงานของสถาบันฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งคะ ที่ Mr. Masaomi Takahashi President ของ THAI DAIZO AEROSOL CO., LTD. ให้การต้อนรับ อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) ที่ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้เรื่อง "เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล” (Individual Development Plan Techniques)


ถ้าจัดทำ IDP อ.ต้น ฝากไว้ว่าต้องเริ่มที่...
จัดทำ Modern JD -> วิเคราะห์หา Competeny -> นำ Competency มาจัดทำ Training Roadmap -> ประเมินหา Gap Competency แบบ 4 ระดับความสามารถ -> จัดทำ Group Development Plan (GDP) -> ดึง GDP มาจัดทำ IDP -> พัฒนาตาม IDP -> ติดตามประเมินผลการพัฒนาด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถค่ะ
Visitors: 279,171