การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง” รุ่นที่ ๕ : สตง. โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี

วันนี้ อ.ต้น ธนุเดช ธานี ของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชิญไปวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง” รุ่นที่ ๕ ในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
หัวข้อ "การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่" ให้กับข้าราชการตำแหน่งอำนวยประเภทอำนวยการระดับสูงของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงกลาโหม 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
และคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

อบรมแบบ 4ส "สาระ ส่วนร่วม สนุกสนาน และสร้างสรรค์" ค่ะ
Visitors: 278,630