เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR Tools & Tricks for Non HR) : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

ากองค์กรของท่าน ให้ความสนใจในการยกระดับการจัดการและพัฒนาคนสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  และต้องการนำพาองค์กรไปสู่การทำงานที่ยอดเยี่ยม ทุกคนในองค์กร...ร่วมมือ...ร่วมแรง...ร่วมใจ ในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้  การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR Tools & Trick for Non HR) จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน

          หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้รับการออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตร HR for Non HR จากประสบการณ์ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของวิทยากรในองค์ธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 26  ปี ที่จะช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรของท่านสามารถบริหารและพัฒนาบุคลากรได้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้างานสมัยใหม่ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  2. เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดการและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ในหน่วยงานของตนเอง
  3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการจัดการและพัฒนาคนสมัยใหม่ สำหรับหัวหน้างานในการนำไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและพัฒนาคนในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ที่ผู้บริหารและหัวหน้างานควรรู้

o  แนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

o  5 หลักการพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

o  ความสำคัญของการบริหารฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน สำหรับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

o  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หัวหน้างานในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

o  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

o  ภาพรวมกระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 

Workshop 1 : HRM & HRD System Self Analysis

ส่วนที่  2  :  4 เทคนิคในการบริหารคน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานสมัยใหม่ (People Management Techniques for Modern Leader)

เทคนิคที่ 1 การสร้างภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (The Success Leader & Teamwork)

เทคนิคที่ 2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication)

เทคนิคที่ 3 การจูงใจทีมงาน เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Motivation)

เทคนิคที่ 4 การสร้างที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Happy Workplace)

ส่วนที่  3  :  บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (HRM for Non HR)

o   บทบาทที่ 1 การวางแผนอัตรากำลังคน สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน(Manpower Planning)

o   บทบาทที่ 2 การสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้เหมาะสมกับงานและวัฒนธรรมองค์กร (Selection and Interview)

o   บทบาทที่ 3 การบริหารค่าจ้างที่เหมาะสม สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Compensation)

o   บทบาทที่ 4 ผู้บริหารและหัวหน้างานกับการเป็นนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ  

    + บทบาทของผู้บริหารและหัวหน้างานในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร

    + Workshop 2 : การวิเคราะห์ความสุขในองค์กรด้วย Visual Awakening เพื่อออกแบบกิจกรรมสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Activity)

   + จับกฎหมายแรงงานให้อยู่หมัด แบบนิติกรแรงงาน              

ส่วนที่  4  :  บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (HRD for Non HR)

บทบาทที่ 5 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน(Training&Development)

    + การจัดทำแผนการพัฒนาแบบ Training Road Map (TRM) ภายในฝ่ายงาน

   Workshop 3 : การจัดทำTraining Road Map จาก Job Description

    + การจัดทำ On the Job Training (OJT Plan)

    + การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่ม (Group Develop Plan : GDP)

    + 12 เรื่องที่หัวหน้างาน “ต้องสอน”

บทบาทที่ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ให้สอดคล้องกับผลงานการทำงาน (KPI) และความสามารถ (Competency)

บทบาทที่ 7 การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของลูกน้อง (Career Path)

หมายเหตุ : หัวข้อการอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ  

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานในสายงานต่างๆ และผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน

  

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1-2 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

Visitors: 122,245