แบบฟอร์ม Training Roadmap

Training Roadmap ที่ดีต้องตอบโจทย์ผู้บริหารองค์กร 4 ข้อ คือ

1. จะอบรมระดับตำแหน่งใดบ้าง

2. จะอบรมเรื่องอะไร

3. จะอบรมเมื่อไร

4. จะอบรมถึงระดับไหน

ลองนำแบบฟอร์มและขั้นตอนนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเรานะครับ

...ผมเชื่อมั่นว่าระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนครับ

Visitors: 279,459