PMAT เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

คณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) นำทีมโดยอาจารย์วรพงษ์ รวิรัฐ, ดร.ภัทรพงษ์ พรรณศิริ, คุณพรพล เด่นชา, คุณจงกลนี สายะบุตร, คุณนงลักษณ์ ไชยเสโน, คุณสว่าง สุขสี และคุณธนุเดช ธานี (อ.ต้น) เป็นตัวแทนของชาว HRเข้าพบสวัสดีปีใหม่
มล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน
คุณสุวิทย์ สุมาลา รองปลัดกระทรวงแรงงาน
คุณกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
คุณพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน
คุณอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน
คุณปฐม เพชรมณี รองอธิบดีกรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน
คุณวชิระ ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์
บรรยากาศเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 ที่ผ่านชื่นมื่นครับ

วันนี้เป็นวันดีตรงกัยวันคล้ายวันเกิดของมล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ PMAT กับสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI) ได้ร่วมกันมอบคอมพิวเตอร์ให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ครับ

ปี 2559 นี้ท่านจะได้พบเห็นบทบาทของ Modern HR Professional ที่กระทรวงแรงงานกับ PMAT จะร่วมมือกันผลักดัน
ให้เกิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับ

Visitors: 279,169