Modern HR for Non HR : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่นที่ 2

4 แนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่มาแรง 1) Modern HR for Competitive Advantage 2) HR Value Added 3) Human Right และ 4) Employee Engagement

PEOPLE DEVELOP CENTER ได้รับเกียรติอย่างสูงอีกครั้งจากผู้บริหาร และทีมงาน HR ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญให้มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรุ่นที่ ๒”  หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างาน” (Modern HR for Non HR) รุ่นที่ วันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๕๘

หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย...มีผู้บริหารระดับกลางหลายท่าน ได้เดินมาปรึกษาพูดคุยและแสดงความชื่นชมว่า "อ.ต้น ครบเครื่องเรื่อง HR จริงๆ" ฟังแล้ว อ.ต้น ตัวลอยเลยค่ะ

Visitors: 279,169