การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Step to Strategic Leader) 2 วัน : Teka Construction

การเรียนรู้และ Workshop เป็นไปอย่างเข้มขัน ท่านกรรมการผู้จัดการของ Teka Construction Co., Ltd. เข้าร่วมเรียนรู้ในภาคเช้า ภาคบ่ายท่านกำหนด Corporate KPIs ของบริษัท เพื่อให้ทีมผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นจัดทำ Function KPIs ให้สอดคล้องกับบริษัท  

ท่านกรรมการบริษัทก็ไม่ยอมแพ้ นั่งเรียนรู้และร่วมทำ Workshop ตลอดทั้งวัน

ตกช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมสามารถแปลงนโบายทั้ง 7 ข้อของบริษัท ไปสู่แผนกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายได้ครับ ...เยี่ยมจริงๆ ครับ...

Visitors: 279,166