Michelin Engagement รุ่น 4 : Siam Michelin

เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความผูกพันในองค์กร โดยไม่ต้องใช้แบบสำรวจ 

"Employee Engagement Visual Awakening graph" ทีมผู้บริหาร Michelin บอกว่า "แบบนี้แหละที่ผมต้องการ"

ผู้เข้าอบรมมีความสุข เสริมสร้างความผูกพัน และสนับสนุนการทำงานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายองค์กร

Visitors: 279,170