อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 

 

 

ที่มา:นายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรร

การประกอบกิจการ ด้วยการใช้เทคนิค Green Industry จึงเป็นการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมๆกับความดูแลเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมๆกัน

การขอการรับรองโรงงานที่สนใจสามารถขอการรับรองได้โดยพื้นที่ในเขต กรุงเทพ ขอได้ที่สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดกลาง กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนต่างจังหวัดขอได้จาก สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ คือ ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีในการต่ออาใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงานเป็นเวลา 5ปี  และสิทธิต่างๆตามที่กำหนดในระเบียบอีกมากมาย 

ส่วนโรงงานที่ดำเนินการก็จะทำให้โรงงานเป็นที่ยอมรับในด้านสิ่งแวดล้อมและมีระบบการผลิตที่ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดี

มีต้นทุนที่ลดลงและมีกิจการที่ยั่งยืน

 

Visitors: 285,530