นักบริหารผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 (4 เครื่องมือในการประเมินผลงานสมัยใหม่)

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

ทำอย่างไรดีครับ...ถ้าผู้บริหารระดับสูงมอบโจทย์ให้ท่านวางระบบการประเมินผลงานให้เป็นธรรมกับผลงานที่พนักงานทำ และสอดคล้องกับผลประกอบการ และช่วยสร้างความผูกพันในองค์กร ?


จากประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เข้าไปในหลายองค์กรพบว่า...การประเมินผลมีส่วนช่วยในการสร้างความผูกพันได้ ถ้าพนักงานมีส่วนร่วมและยอมรับในเกณฑ์การประเมิน

...แล้วเราควรใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์หรือองค์ประกอบหลักในการประเมินผลให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับบ้างล่ะ ? แล้วต้องเริ่มทำอย่างไรกันดี ?


สิ่งแรกที่ผู้บริหารและ HR ทำได้ คือ การสร้างระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม


จากนั้นเราก็มา Design ระบบประเมินผลงานจาก 4 เครื่องมือที่องค์กรยุคใหม่นิยมใช้ ดังนี้

1. Performance นิยมใช้ KPI / MBO / OKR

ซึ่เราสามารถกำหนดได้จาก KPI ทั้ง 4 ระดับตั้งแต่ Corporate KPI, Department KPI, Project /Assignment KPI และ Individule KPI ตามที่ได้เคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้ในนักบริหารผลการปฏิบัติงาน ตอนที่ 1


2. Competency 

สำหรับ Competency ก็หาได้หลายช่องทางโดยเฉพาะใน Modern Job Description และ Work Instruction ซึ่งมีการประเมิน 3 รูปแบบ คือ 360 องศา, แบบ 5 ระดับคำนิยาม/ความหมาย, แบบ 4 ระดับความเชี่ยวชาญ

ซึ่งส่วนตัวของผมนิยมประเมินแบบ 4 ระดับความเชี่ยวชาญ เพราะประเมินง่ายและลดการใช้ความรู้สึก คือ สังเกตความสามารถว่าเป็นระดับไหน 

(1) มีความรู้ด้านแนวคิดทฤษฎี แต่ยังทำไม่ได้

(2) มีความสามารถทำได้ แต่ยังไม่เชี่ยวชาญ ต้องมีหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงคอยควบคุมดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด

(3) มีความสามารถทำได้เชี่ยวชาญ แก้ไขปัญหา ปรับปรุงงานได้

(4) มีความสามารถทำได้อย่างเชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้


3. Work Behavior ซึ่งที่นิยมใช้มี 2 ด้าน คือ

(1) สถิติมา-ลา-ขาด-สาย

(2) ระเบียบวินัยในการทำงาน

4. Organization Development หรือ Productivity เช่น ISO, TPM, 5ส, Kaizen ฯลฯ


ขั้นตอนต่อมาก็ออกแบบประเมินผล (Performance Appraisal) ตามตำแหน่งงานให้สอดคล้องกับระบบและเครื่องมือทั้ง 4 ที่เราวางไว้ โดยเฉพาะ KPI และ Competency เป็นตัวหลักในการประเมิน

สุดท้ายก็แล้วเชื่อมโยงสู่ HR System เช่น Reward System, IDP และ Career Path ครับ

ลองทำดูนะครับ แล้วเราจะเห็นการพัฒนาคน การพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาองค์กร แบบสมัยใหม่ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรครับ


"People Develop Business Develop"

Visitors: 279,169