Modern HR for Non HR : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รุ่นที่ 1

     หลังอบรมหลักสูตร "การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับหัวหน้างาน" (Modern HR for Non HR) เสร็จ ผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ท่าน เดินจากท้ายห้องมาบอกผมว่า "ดีใจและมีความสุขมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆของ อ.ต้น" ฟังแล้วผมก็พลอยสุขใจไปด้วย

     ขอขอบคุณผู้บริหารโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรุ่นที่ ๑" ที่ให้เกียรติเชิญผมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ข้าราชการระดับ หัวหน้างานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษครับ

และขอขอบคุณน้ำใจของคุณเยาว์วภา ชิตพงษ์ HR Manager และคุณอรุณี อำตระกูล HR Supervisor จาก 2 องค์กรธุรกิจที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันครับ

Visitors: 285,529