Sense of Business Ownership : TOSHIBA รุ่นที่ 3

บรรยากาศอารมณ์ชื่นมื่นของชาวโตชิบา ด้วยจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558.
Visitors: 290,248