Train the Trainer : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี และชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี

บรรยากาศการแชร์ประสบการณ์การก้าวสู่การเป็นวิทยากรภายใน และวิทยากรมืออาชีพ ของ อ.ต้น ธนุเดช ธานี ในโครงการความร่วมมือของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวักราชบุรี กับชมรมผู้บริหารงานบุคคลจังหวัดราชบุรี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 จังหวัดราชบุรี 

Visitors: 285,543