การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development)  โดย อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

องค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม ?

·ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

·ผู้บริหารระดับต้นหรือหัวหน้างานมีความชํานาญในงานที่ปฏิบัติ แต่ขาดทักษะการบริหารงานและบริหารคนเรียกว่า “เก่งแต่งานของตน แต่ไม่เก่งการบริหารงาน และการบริหารคน” 

หัวหน้างานนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลอันสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กรประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้     ถ้าการเป็นหัวหน้างานเพียงแค่แต่งตั้งคนที่ “ทำงานเก่งและขยัน” ใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะในด้านการบริหารงาน และการบริหารคน เพราะหัวหน้าต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเอง (Individual KPIs) และเชื่อมโยงนโยบายและเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานจริง   จึงมีความเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะ “หัวหน้างานยุคใหม่ให้เก่งทั้งการบริหารงานให้เพิ่มผล (Work Skills) และเก่งทั้งการบริหารคนให้เพิ่มค่า (People Skills)” เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage) ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรในการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่กลั่นกรองและถ่ายทอดผ่านหลักสูตรฝึกอบรม     ที่จะช่วยให้หัวหน้าในองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง และมีความสามารถรอบด้านสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของหัวหน้างานยุคใหม่ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 2. สามารถวิเคราะห์บุคลิกลักษณะของลูกน้องออก บอกลูกน้องได้ ใช้ลูกน้องเป็น ในการบริหารลูกน้องแต่ละคนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแบบ Put the right man on the right job
 3. เสริมสร้างทักษะและวิธีการบริหารคนของหัวหน้างานยุคใหม่ให้ได้ใจทีมงาน ด้วยภาวะผู้นำยุคใหม่ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สามารถประเมินความกล้าของผู้นำยุคใหม่ 8 ประการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
 5. เสริมสร้างทักษะและวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถสื่อสารประสานงานในการทำงานและแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 7. เสริมสร้างทักษะและวิธีการสร้างความผูกพันให้เกิดความร่วมมือและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. เสริมสร้างทักษะและวิธีการวางแผนการทำงานแบบ PDCA ด้วย Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI แบบนักบริหารมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. เสริมสร้างทักษะและวิธีการสอนงานให้เชื่อมโยงกับทิศทางธุรกิจและองค์ความรู้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. สามารถสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานให้เหมาะสมกับทีมงานแต่ละสไตล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 11. เสริมสร้างทักษะและวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
 12. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานให้ได้ผล และบริหารคนให้ได้ใจ อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ (Roles, Duties and Responsibilities of Modern Supervisors)

 • หัวหน้างานคือใคร...เกี่ยวข้องอย่างไรกับความสำเร็จของธุรกิจกันหนอ ???
 • 5 บทบาท 13 หน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่ ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

ส่วนที่  2  :  จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ “รู้เขา-รู้เรา” 

 • รู้เรา 2 มุม ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องรู้ เพื่อความสำเร็จและก้าวหน้าของตนเอง
 • รู้เขา 3 อย่าง ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องรู้ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์การบริหารและปกครองทีมงาน 4 ประเภท แบบรู้เรารู้เขา 

ส่วนที่  3  : จิตวิทยาพื้นฐานในการบริหารคน ด้วยการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ (DISC) 

 • เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์บุคลิกลักษณะคน ในการ “มองลูกน้องให้ออก”
 • เทคนิคและวิธีการ “บอกลูกน้องได้ และใช้ลูกน้องเป็น”

ส่วนที่  4  :  ทักษะการบริหารคนให้อยากอยู่อยากทำงาน ด้วยภาวะผู้นำยุคใหม่ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” (Modern Leadership)

 • Mindset ผู้นำที่ลูกน้องยอมรับและศรัทธาแบบ Head-Hand-Heart
 • ท่านเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับจากทีมงานในระดับไหนหนอ ?
 • 8 ความกล้าที่ผู้นำยุคใหม่ต้องพัฒนา เพื่อความสำเร็จและก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
 • Workshop 2 : Self assessment ความกล้า 8 ประการในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเอง
 • “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” เคล็ดวิชาในการบริหารคนให้ประสบความสำเร็จของผู้นำยุคใหม่

ส่วนที่  5  :  ทักษะการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจในการทำงาน (PositiveMotivation andWorkplace Inspiration)

 • สร้างแรงจูงใจอย่างไรให้ส่งผลสำเร็จต่อการทำงาน ?
 • การเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของทีมงาน
 • 8 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Motivation Techniques)
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของทีมงาน (Workplace Inspiration)

ส่วนที่  6  :  ทักษะการบริหารคนให้ครองใจทีมงาน ด้วยการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communicationand Coordination)

 • สื่อสารประสานงานอย่างไร ให้ลูกน้องเข้าใจ เกิดการยอมรับ และปฏิบัติตาม ?
 • สื่อสารแบบ Positive Communication and Coordination ให้ได้รับการยอมรับ และความร่วมมือในการทำงาน
 • เคล็ด (ไม่) ลับของการสื่อสารของผู้นำที่ทีมงานปรารถนา
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสื่อสารประสานงานในการแก้ไขปัญหาการทำงาน

ส่วนที่  7  :  ทักษะการบริหารทีมงาน ด้วยการสร้างความผูกพัน ให้เกิดความร่วมมือและทำงานร่วมกันเป็นทีม (Employee Engagement & Teamwork)

 • 8 หลักในบริหารทีมงานให้เกิดความร่วมมือและทำงานร่วมกันเป็นทีม (Cooperation &  Teamwork)
 • กระบวนการสร้างความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำยุคใหม่ (Engagement Process)
 • 10 แนวทางการสร้างความผูกพันภายในทีมงานสำหรับผู้นำในองค์กร(Engagement Team)

ส่วนที่  8  :  ทักษะการบริหารงานให้บรรลุผล ด้วยการกำหนดเป้าหมายและวางแผนงานอย่างมืออาชีพ (Goal Setting & Planningfor Professional)

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้วย KPI กับประเภทของแผนงานการจัดการ
 • เทคนิคและวิธีการวางแผนการทำงานแบบ PDCA ด้วย Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI แบบนักบริหารมืออาชีพ
 • ตัวอย่าง 1 : แบบฟอร์มการกำหนด Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI

ส่วนที่  9  :  ทักษะการบริหารงานให้บรรลุผล ด้วยการสอนงานให้เชื่อมโยงกับทิศทางธุรกิจและองค์ความรู้องค์กร (Effective Coaching)

 • 13 กรณีที่หัวหน้าต้องพัฒนาทีมงาน
 • Learning by Activity : สอนงานอย่างไรให้ Work ???
 • แนวทางการจัดทำ Skill Matrix ให้เชื่อมโยงกับทิศทางธุรกิจและองค์ความรู้องค์กร
 • ตัวอย่าง 2 : แบบฟอร์ม Skill Matrix ยุคใหม่ ที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้องค์กร
 • การพัฒนา Competency ลูกน้องให้สอดคล้องกับ Training Road Map และข้อกำหนดของ ISO9001/IATF16949

ส่วนที่  10 :  ทักษะการบริหารงานให้บรรลุผล ด้วยการสั่งงาน  มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Directing, Delegation & Following)

 • ขั้นตอนการสั่งงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Directing& Delegation)
 • 10 เทคนิคในการควบคุมและติดตามงานให้ได้ผล (Following Techniques)
 • Workshop 5 : Case Study การสั่งงาน มอบหมาย และติดตามงานลูกน้องแต่ละสไตล์การทำงาน

ส่วนที่  11  :  เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่  (Decision Making & Problem Solving Skills)

 • กระบวนการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยหลัก 3 จริง
 • รู้หรือไม่ว่านักบริหารมืออาชีพเขาตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาแบบ 5 ระดับ
 • เทคนิคและวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan

ระยะเวลาในการเรียนรู้ 

จำนวน 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)   ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.   

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ 

 • การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
 • การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
 • การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น
 • การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก (Supervisor) หัวหน้างาน (Leader) และผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณฐิตาภา (ไก่)

Hotline : 095-853-5513, 091-738-7838, 02-002-2584   

E-mail : peopledevelop@outlook.com

Visitors: 279,457