Employee Engagement ตอนที่ 2 : 10 เทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กรนอกตำรา

10 เทคนิคในการสร้างความผูกพันนอกตำรา

 

เขียนโดย ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)
E-mail : mba_hrpro@hotmail.co.th

 

เทคนิคที่ 1 การสร้างความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ (Sense of Owenership)

เทคนิคที่ 2 การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (Leadership)

เทคนิคที่ 3 การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุด ผมจึงสร้างแผนงานสื่อสาร (Communication Plan) มาช่วย

เทคนิคที่ 4 การสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีม Teamwork แบบ Engagement Team

เทคนิคที่ 5 บริหารจัดการแบบพนักงานมีส่วนร่วม

เทคนิคที่ 6 การยกย่องชมเชยพนักงาน

เทคนิคที่ 7 การออกแบบกิจกรรมความผูกพันในองค์กร โดยใช้ Happy Workplace เป็นแนวทาง

เทคนิคที่ 8 การดูแลพนักงานแบบ “เอาใจเขา มาใส่ใจเรา”

เทคนิคที่ 9 การลงโทษทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

เทคนิคที่ 10 การจัดการข้อร้องทุกข์ แบบมืออาชีพ

สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความผูกพันในองค์กร ก็คือ การทำงานกับคน โดยปรับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของไทย 

จากประสบการณ์ผมน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา" มาเป็นแนวทางในการสร้างความสุข และความผูกพันในองค์กร 

กระบวนการแรก ผมเริ่มดำเนินการที่การสร้างความ "เข้าใจ" ในความต้องการ และความทุกข์ร้อนของพนักงานในองค์กร โดยการใช้ "การสานเสวนาใจสู่ใจ ที่ผมเรียกว่า Employee Engagement Visual Awakening" เพื่อเข้าใจความต้องการและความทุกข์ร้อนของพนักงาน ผมไม่ค่อยนิยมใช้ Employee Survey เพราะเป็นการล๊อคความคิดของพนักงาน ในสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการทราบ แต่ไม่เกิดความคิดสร้างสรรคืในการสร้างความสุขความผูกพันที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนะรรมองค์กรของเราเอง

กระบวนการต่อมา HR คณะกรรมการฯ หรือผู้บริหารองค์กร ดำเนินการ "เข้าถึง" พนักงาน ด้วยการสื่อสาร (Communication) และการบริหารความต้องการและความเดือดร้อนของพนักงาน แบบมีส่วนร่วม (Participate)

กระบวนการสุดท้าย องค์กรค่อยดำเนินการ "พัฒนา" ความสุขและความผูกพัน ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละองค์กร (Corporate Culture) สิ่งสำคัญเรา Copy ความสุข และความผูกพันขององค์กรอื่นมาไม่ได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ และนำมาต่อยอดได้

แปลกแต่จริง หลายองค์กรกลับทำตรงกันข้าม คือ ทำกระบวนการสุดท้าย "พัฒนา" ก่อน โดยไม่เข้าใจและเข้าถึงพนักงานครับ

ผมเชื่อมั่นว่า ถ้าเรานัอมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำ 10 เทคนิคมาใช้งาน ความผูกพันในองค์กรที่ว่าสร้างได้ยากยิ่งในยุค AEC จะกลายเป็นเรื่อง "สุข-สร้าง-ได้" ครับ

Visitors: 285,540